CEFTA- Implementacija pune kumulacije i povrata carine

 

 

“Smjernice o jedinstvenoj implementaciji pune kumulacije i povrata carine među članicama CEFTA-e” opisuju mogućnosti koje će se, prema odluci CEFTA-e, koristiti među članicama CEFTA-e.

Obzirom da je puna kumulacija manje restriktivna i ima fleksibilnije aranžmane od češće korištene „bilateralne“ i „dijagonalne“ kumulacije, ona omogućava dijeljenje proizvodnje u okviru teitorije Sporazuma o slobodnoj trgovini, veću fragmentaciju proizvodnog procesa i može dovesti do veće profitabilnosti poslovnih transakcija a samim time i do boljih trgovinskih rezultata, što bi trebalo voditi ka širenju trgovine na datom području.

Zabrana povrata carina („NO DRAW BACK“), koja se trenutno koristi u Sporazumu o slobodnoj trgovini koji primjenjuju zemlje članice CEFTA-e, smanjuje maksimalnu korist koja se može očekivati od sniženja carinskih tarifa dogovorenih u okviru ovog Sporazuma na način da:

– Može dovesti do narušavanja konkurencije između strana učesnica usljed nelojalne konkurencije kada partnerske zemlje, unutar zone slobodne trgovine, primjenjuju vanjske carinske režime koji se znatno razlikuju, ili

– Da stvara birokratiju za ekonomske subjekte koja za svaki proizvod i odredište mora da odluči kojem sistemu treba dati prednost. To znači da: a) izvoznik može da odluči da primjeni povrat carine i prodaje robu bez preferencijalnog porijekla, što će dovesti do obračuna i naplate carinskih dadžbina u državi uvoznici, ili  b) izvoznik može da plati carinu na materijale iz trećih zemalja koji se koriste u proizvodnji i omogući primaocu u partnerskoj zemlji korist od carinskih povlastica na uvoz.

S druge strane, mogućnost neplaćanja ili refundiranja carine (povrat carine ili „DRAW BACK“) može pomoći u stvaranju jednakih mogućnosti između ekonomskih subjekata u cijeloj zoni slobodne trgovine.

Da bi se kompanijama unutar CEFTA regije omogućilo da u potpunosti primjenjuju koristi od pune kumulacije i povrata carine, neophodno je razumjeti sve funkcionalnosti koje ovi instrumenti donose, kako njihove prednosti, tako i nedostatke. Osim toga, i carinske uprave moraju razumjeti i promovisati prednosti ovih instrumenata, kao i sprovoditi odgovarajuću kontrolu njihove primjene.

Naravno, nerazumijevanje pravilne primjene pune kumulacije i povrata carine može dovesti do nesigurnosti u ostvarivanju preferencijalnog porijekla, i svakako će imati uticaj na iznos carina koje se plaćaju, a time i na konačnu cijenu proizvoda.

U tom smislu, ciljevi ovih Smjernica su:

– Jasno razumijevanje pune kumulacije i mogućnosti povrata carine među članicama CEFTA-e za poslovanje i carinu,
– Usklađivanje nacionalnih i regionalnih praksi u oblasti kumulacije i povrata carine  i
– Regionalna razmjena znanja i širenje najboljih praksi kroz regionalne radionice na osnovu ovih smjernica.

Smjernice o jedinstvenoj implementaciji pune kumulacije i povrata carine među članicama CEFTA-e

Share This