Služba za finansije i računovodstvo

 

 

O Službi

  • Vodi poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Komore u skladu sa propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima;
  • Prati zakonske propise u oblasti finansija i računovodstva, nove računovodstvene standarde i pravila međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja i obezbjeđuje njihovu primjenu u Komori;
  • Priprema fiansijski plan Komore, periodične obračune, godišnji finansijski izvještaj i završni račun;
  • Priprema Odluku o članarini koja propisuje osnovicu, stopu, način plaćanja i druga bitna pitanja vezano za članarinu koju članovi plaćaju Komori, kao i druge odluke iz oblasti finansija;
  • Vrši obračun članarine članovima Komore i stara se o njenoj naplati, kao i o naplati drugih prihoda Komore;
  • Priprema izvještaje o naplati članarine organima Komore i generalnom sekretaru;
  • Uspostavlja komunikaviju sa članovima Komore u cilju izmirenja obaveza prema Komori;
  • Priprema ugovore za naplatu drugih prihoda, i prati naplatu istih;
  • Čuva knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, računovodsvtvene izvještaje i izvještaje o poslovanju;
  • Provodi aktivnosti sa ciljem unapređenja finansijsko-materijalnog položaja Komore.
Share This