Organi Komore

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

Tijela Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kao samostalne, nevladine, nepolitičke i neprofitne javno pravne asocijacije privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Bosne i Hercegovine su:

Skupština,
Upravni odbor,
Nadzorni odbor,
Predsjednik i dva potpredsjednika.

Mandat tijela Komore je četiri godine.
U tijela Komore biraju se istaknuti privrednici i naučnoistraživački radnici iz oblasti privrede.

a) Skupština je najviše tijelo upravljanja Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Broji 60 zastupnika, od kojih 70% zastupnika biraju privredni subjekti a 30% zastupnika biraju kolektivni članovi Komore.

Prilikom izbora zastupnika mora biti zadovoljen i teritorijalni princip tako da se 38 zastupnika bira s područja Federacije Bosne i Hercegovine, 19 zastupnika s područja Republike Srpske i tri zastupnika s područja Distrikta Brčko, uz uvažavanje kriterija po kojima se obezbjeđuje adekvatna teritorijalna, strukovna i nacionalna zastupljenost.

Skupština, u okviru svojih nadležnosti, usvaja najvažnija dokumenta Komore, od kojih posebno izdvajamo:

a) Statut Komore;

b) godišnji program rada;

c) finansijski plan i završni račun;

d) izvještaj o radu;

e) odluku o članarini i kotizaciji za članove Komore;

f) odluku o raspisivanju izbora za organe Komore, itd.

Skupština bira, iz svog sastava, predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine, po kriteriju zastupljenosti pripadnika konstitutivnih naroda, sa izmjenjivim mandatom od šesnaest mjeseci.

Asmin Veladžić, predsjednik   

Svetozar Mihajlović, potpredsjednik                            Kazimir Raguž, potpredsjednik

b) Upravni odbor je tijelo upravljanja Komore i izvršno tijelo Skupštine Komore.

Broji devet članova, od kojih šest bira Skupština Komore iz reda privrednika, poduzetnika i naučnoistraživačkih radnika iz oblasti privrede i iz profesionalnog sastava privrednih komora, po principu po dva iz svakog konstitutivnog naroda, odnosno četiri sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine i dva sa prostora Republike Srpske, a tri člana Upravnog odbora su po funkciji predsjednik i dva potpredsjednika Komore.

Upravni odbor bira, iz reda svojih članova, predsjednika i dva zamjenika predsjednika Upravnog odbora, po kriteriju zastupljenosti pripadnika konstitutivnih naroda, sa izmjenjivim mandatom od šesnaest mjeseci.

Denis Delić, predsjednik

Ševal Suljkanović, zamjenik predsjednika              Borko Đurić, zamjenik predsjednika

c) Nadzorni odbor Komore vrši kontrolu zakonitosti rada Komore, a posebno njenog materijalno-finansijskog poslovanja. Ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda istaknutih ekonomskih i pravnih stručnjaka uz zastupljenost konstitutivnih naroda.

Ekrem Turajlić, predsjednik

Spasoje Albijanić, član                                              Marko Perić, član


d) Predsjednik i dva potpredsjednika Komore
, bira ih Skupština Komore, po principu zastupljenosti konstitutivnih naroda, sa izmjenjljivošću mandata na funkciji predsjednika svakih šesnaest mjeseci, na način utvrđen odlukom o izboru.

Predsjednik zastupa i predstavlja Komoru u zemlji i inostranstvu. Potpredsjednici obavljaju poslove utvrđene Statutom ili po ovlaštenju predsjednika. Predsjednik i potpredsjednici obavljaju svoje funkcije u međusobnoj koordinaciji

Zdravko Marinković, predsjednik

Dr. sc. Vjekoslav Vuković, dopredsjednik                                          Ahmet Egrlić, potpredsjednik