N

Osnovana Trgovinsko-obrtnička komora u Sarajevu

Komora je formirana je Zakonom o osnivanju i organizaciji Trgovačko-obrtničke komore za BiH (TOK), u Sarajevu. U prvom članu ovog zakona je utvrđeno da se: Osniva Trgovačka i obrtnička komora sa sjedištem u Sarajevu koja će zastupati interese trgovine i obrta zajedno sa rudarstvom”, te da joj je obuhvat djelovanja “cijelo područje BiH”. Osnivačka skupština održana je 14. septembra 1909. godine u gradskoj Vijećnici u Sarajevu, uz prisustvo 58 delegata. Djelokrug rada ove prve Komore prvenstveno se odnosio na vijećanje o željama i prijedlozima koji se tiču trgovačkih i obrtničkih poslova; davanje vlastima prijedloga i opažanja o trgovini, obrtu, zakonima, te osnivanju raznih zavoda za unapređenje privrede. Komora je imala i javne ovlasti, kao što je vođenje registra o upisanim firmama, izdavanje zaštitnih markica, davanje atesta o bonitetu firmi, raspravljanje o sporovima firmi, itd.

1909.
N

Osniva se Trgovinsko-industrijska i Zanatska komora u Sarajevu i Banja Luci

Po ovom zakonu iz 1909. godine, Trgovačka i obrtnička komora za BiH radi sve do 1932. godine, kada se Uredbom o trgovinsko-industrijskim komorama osnivaju Trgovinsko-industrijska i Zanatska komora u Sarajevu i Banja Luci.
U decembru 1946. godine Vlada NRBiH formira Trgovinsko-industrijsku komoru BiH ukidanjem Trgovinsko-industrijske komore u Banja Luci i njeno područje djelovanja spaja sa područjem djelovanja TIK u Sarajevu.

1932.
N

Trgovinska komora Bosne i Hercegovine i Ugostiteljska komora BiH

1952. osniva se Trgovinska komora Bosne i Hercegovine te Ugostiteljska komora BiH. U martu 1954. godine Skupština NRBiH osniva Poljoprivrednu, kasnije Poljoprivredno-šumarsku komoru BiH u Sarajevu. U oktobru 1960. godine, Skupština NRBiH osniva Komoru za industriju, rudarstvo, građevinarstvo i saobraćaj NRBiH u Sarajevu.

1952.
N

Formira se Republička privredna komora Bosne i Hercegovine

U maju 1962. godine, Skupština FNRJ Zakonom propisuje obrazovanje jedinstvenih privrednih komora (općeg tipa) i to spajanjem komora i saveza iz oblasti privrede i zadružnih saveza u Saveznu, Republičku i sreske privredne komore(“Službeni list SFRJ” broj: 22 od 30. maja 1962. godine).Tim zakonom, u maju 1962. godine formira se Republička privredna komora Bosne i Hercegovine i to spajanjem pet komora: Trgovinske komore BiH; Ugostiteljske komore BiH; Zanatske komore BiH, Poljoprivredno-šumarske komori BiH; Komore za industriju i rudarstvo, građevinarstvo i saobraćaj BiH i Zadružnog saveza BiH.

1962.
N

Formira se Privredna komora Bosne i Hercegovine

Privredna komora Bosne i Hercegovine i sedam osnovnih privrednih komora osnovane su Zakonom o privrednim komorama („Službeni glasnik SRBiH“ br. 16/72 od 20. juna 1972.), kojim je Privredna komora BiH pravni sljednik Republičke privredne komore. Zakonom o udruživanju u privredne komore („Službeni glasnik SR BiH“ br. 35/77, 17/80 i 32/85) potvrđeno je postojanje Privredne komore BiH.Zakonom o privrednim komorama (“Službeni list SR BiH” broj: 33/90), poslednji put je harmonizirana struktura Komore.

1972.
N

Osniva se Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora BiH

Zakonom o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 30/01), osniva se Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, i utvrđuje se kao pravni sljednik Privredne komore BiH. VTK je u skladu sa ovim Zakonom otpočela sa radom 01.07.2002. godine. Osnov formiranja, ciljevi i zadaci Komore, od njenog osnutka davne 1909. godine pa sve do danas, nisu se puno promijenili. Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH je moderna, profesionalna institucija koja zastupa i promoviše privredne interese u zemlji i inostranstvu.
Komora predstavlja pouzdan izvor informacija, gdje se na jednom mjestu, kako domaćim tako i inostranim partnerima, pruža veliki broj usluga (poslovne i tržišne informacije, informacije o propisima i zakonima, savjetodavne usluge, promotivne aktivnosti, baze podataka itd). Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH je članica mnogobrojnih međunarodnih asocijacija (Eurochambres, International Chamber of Commerce-ICC, ABC, FIATA, IRU,SECI) što joj omogućava da uspješno učestvuje u raznovrsnim projektima u cilju jačanja i unapređenja regionalne i međunarodne poslovne saradnje.

2002.