ATA karneti

ATA karnet aplikacija

ATA online je aplikacija Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH putem koje se podnosi zahtjev za izdavanje ATA karneta i dodatnih listova elektronskim putem (online).

ATA karnet se štampa, ovjerava i preuzima lično u ATA odjeljenju.
Rok za izdavanje ATA karneta je dva radna dana po prijemu zahtjeva i kompletne dokumentacije.

Sve što trebate znati o ATA karnetu

ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji se koristi da bi se pojednostavio privremeni uvoz određenih roba u stranu zemlju (koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu) s rokom važenja do 1 godine dana, odnosno omogućava izvoznicima i uvoznicima upotrebu samo jednog dokumenta za rješavanje svih carinskih formalnosti, bez plaćanja carina ili polaganja depozita.

ATA karnet se izdaje za određene robe koje će se privremeno izvoziti iz Bosne i Hercegovine, (eventualno provoziti preko različitih država), privremeno uvoziti u odredišne države i vraćati (ponovo uvesti) u BiH u istom stanju (roba ne smije biti ni obrađena, ni upotrijebljena, osim u svrhe demonstriranja njenih karakteristika, načina rada i sl.).

Sa karnetom ATA nosioci ATA karneta (trgovci, izlagači i ostali poslovni ljudi) mogu posjetiti više zemalja, upotrijebiti isti karnet ATA više puta u toku godine dana njegovog važenja, vratiti se u zemlju s robom bez problema i odgađanja.

U svijetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu.

Na području BiH se karneta ATA počeo upotrebljavati 18.04.2011. godine.

Nosilac ATA karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice.

Nosilac ATA karneta može imati svog zastupnika (jednog ili više, a maksimalno 3).

Zastupnik je osoba koja putuje sa ATA karnetom tj. prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka druga osoba koju nosilac ovlasti.

Ukoliko je zastupnik strano lice ili se u momentu podnošenja zahtjeva ne zna ko će biti zastupnik, u rubrici “Zastupnik” se upisuje “Pismo ovlaštenja”.

Formu obrasca “Pisma ovlaštenja” možete naći na web stranici VTK BiH, pod naslovom ATA karnet obrasci i izjave. Pismo ovlaštenja mora biti odštampano na memorandumu firme u više primjeraka i treba se pokazati carinicima svaki put kada se obavlja uvoz/izvoz/tranzit po karnetu ATA.

ATA karnet se sastoji od zelenih korica (prvi i zadnji list) i listova različitih boja koji se nalaze između korica. Svi listovi i korice su formata A4 i zajedno čine jedan komplet ATA karneta. Broj listova između korica zavisi od broja zemalja kroz koje se putuje tj. vrši privremeni uvoz. Sadržaj jednog ATA karneta može se predstaviti na sledeći način:

 • Prednja zelena korica;
 • Taloni (žuti, bijeli, plavi);
 • Kuponi (žuti, bijeli, plavi);
 • Dodatni listovi za Robnu listu (žuti, bijeli, plavi);
 • Zadnja zelena korica.

Zelena prednja i zadnja korica zajedno sa talonima uvijek ostaju sa karnetom i važe do godinu dana od datuma izdavanja u STK/VTK BiH. To znači da se ove korice mogu upotrijebiti za više putovanja u toku predviđenog roka od 1 godine, uz uslov da se uvijek izvozi roba sa spiska navedenog na poleđini zelene prednje korice tj. sa robne liste.

Žuti talon je isključivo za upotrebu domaće carine (carinsku ovjeru izvoza iz BiH i ponovnog uvoza u BiH) i predviđen je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj. ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni žuti taloni.

Bijeli talon je isključivo za upotrebu strane carine (carinsku ovjeru uvoza i ponovnog izvoza iz zemlje privremenog uvoza) i predviđen je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj. ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni bijeli taloni.

Plavi talon je za carinsku ovjeru ulaza i izlaza iz zemlje tranzita i predviđen je za 8 tranzita. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj. ne odvaja se od njega. Kada se istroši takođe se dokupljuje.

Žuti kupon (IZVOZ/PONOVNI UVOZ) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na izlazu karneta iz Bosne i Hercegovine tj. prilikom njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

Bijeli kupon (UVOZ/PONOVNI IZVOZ) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na ulazu, odnosno izlazu iz zemlje privremenog uvoza.

Plavi kupon (TRANZIT) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na ulazu i izlazu karneta iz zemlje tranzita.

Dodatni listovi (žuti, bijeli, plavi) ispisuju se u slučaju da robna lista ima više stavki nego što je moguće odštampati na za to predviđenom prostoru na poleđini zelene korice i kupona.

Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno, bez angažovanja špeditera, (ATA karnet se koristi i za tranzit kroz zemlju, članicu ATA sistema), pod uslovima iz ATA konvencije, ali pri tome se moraju poštovati određena pravila i uslovi:

a. Sva roba izvezena/uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude u cijelosti ponovo izvezena/uvezena u istom stanju u kojem je bila izvezena/uvezena (roba ne smije biti namjenjena za prodaju, iznajmljivanje, komercijalno održavanje, obradu, popravku, interni saobraćaj, industrijsku ambalažu ili proizvodnju, izgradnju, komercijalnu eksploataciju prirodnih resursa itd.).

b. Sva roba izvezena/uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude lako prepoznatljiva prilikom izvoza/uvoza i ponovnog izvoza/uvoza.

c. Sve vrijednosti obuhvaćene robe moraju da predstavljaju pravu komercijalnu vrijednost u zemlji izdavanja.

d. Svi nosioci moraju da poštuju nacionalne zakone i propise zemlje polaska/zemalja koje se posećuju/zemalja u tranzitu.

e. Sva roba obuhvaćena karnetom je podložna carinskoj inspekciji i kada god se zahtjeva inspekciji od strane STK/VTK BIH.

f. Rok važenja ATA karneta određuje STK/VTK BIH u skladu sa rokom predviđenim Konvencijom, odnosno do 12 meseci od datuma izdavanja. Međutim, carinski organi zemalja članica ATA lanca mogu da utvrde i kraći rok, shodno svojim nacionalnim propisima, a u skladu sa relevantnim Konvencijama.

ATA karnet se koristi za robu namjenjenu ličnoj ili profesionalnoj upotrebi, uključujući trgovačke uzorke, stručnu i naučnu opremu, sajamske eksponate, izložbene predmete i sl.

Antikviteti, mašine, alatne mašine, oprema za ugostiteljstvo, obuća, igračke, kompjuteri, kancelarijska oprema, transformatori, generatori struje, električna/elektronska i naučna oprema, hirurška i stomatološka oprema, nakit i predmeti od plemenitih metala/dragog kamenja, muzički stubovi, audio-vizuelni aparati, fotografska oprema i oprema za snimanje filma, laseri, muzički instrumenti i ploče, materijal za izlaganje, filmovi, motorna vozila i pribor, oprema za grijanje i osvjetljenje, poljoprivredne mašine, namještaj, zemljano posuđe, slike i drugi umjetnički radovi, kišobrani, trkački konji, koferi, pozorišni efekti i rekvizite, koncertni i muzički instrumenti, kožna i sportska roba, odjeća, jahte i čamci, izložbeni štandovi itd.

Broj ili količna svakog predmeta moraju biti razumni, skladno namjeni uvoza.

ATA karnet se ne izdaje za prehrambene proizvode (potrošna i kvarljiva roba, hrana, piće), robu namjenjenu preradi, obradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podjeljen na sajmovima ili izložbama i za opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove, robu čiji je izvoz ili uvoz zabranjen po važećim propisima i dr.

Predmeti kulturne baštine i umjetnička djela (koji su na režimu dozvole ”D”) ne mogu se slobodno privremeno izvoziti. Prije nabavke i upotrebe karneta ATA potrebno je konsultovati nadležne organe i od istih pribaviti dozvolu za privremeni izvoz tih predmeta (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH izdaje dozvolu, uz prethodnu saglasnost resornog entitetskog/ili kantonalnog ministarstva zaduženog za poslove nauke, kulture…).

Roba kojoj se garantuje privremeni uvoz ne smije:

a. biti pozajmljena ili na bilo koji način upotrebljena za iznajmljivanje ili sticanje naknade;

b. biti premještena s mjesta na kojem se zbiva određena manifestacija.

ATA karnet se ne izdaje za izložbe organizovane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje strane robe.

Popunjavanje zahtjeva za ATA karnet se vrši unosom podataka u ONLINE APLIKACIJU ZA ATA KARNETE, a  preuzimanje ATA kaneta se vrši u ATA Odjeljenju STK/VTK BiH.

Popunjavanje rukom nije dozvoljeno.

Cijena karneta zavisi od:

 • ukupne vrijednosti robe navedene u Robnoj listi,
 • broja zemalja u koje se roba privremeno uvozi ili kroz koje se provozi (tranzit) i
 • broja putovanja.

Tako da cijena ATA karneta posredno zavisi i od zemlje uvoza i načina putovanja.

U cijenu ATA karneta uključeni su troškovi koje VTK/STK BiH ima kao izdavačko i garantno udruženje prilikom izadavanja ATA karneta (kao npr. trošak doprinosa Međunarodnoj trgovinskoj komori po svakom izdatom ATA karnetu), te garancija VTK BiH kao članice ATA garantnog lanca.

Cijena ATA karneta se formira na sledeći način:

Usluga Količina Cijena (1. Kategorija) Cijena (2. Kategorija)
Uplata za ATA karnet 1 komad 95,00 KM 110,00 KM
List ATA karneta (kupon ili talon) 1 komad 2,00 KM 2,30 KM
Premija osiguranja Po karnetu 0,3% (min. 40,00 KM) 0,3% (min. 40,00 KM)

Napomena:

Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obaveza plaćanja carinskih dažbina, a ne na osiguranje robe u transportu ili u slučaju krađe, štete itd, tako da je preporučljivo osigurati robu od uobičajenih rizika kod vašeg osiguravajućeg društva.

Ovde takođe napominjemo da u slučaju krađe privremeno izvezene robe na teritoriji privremenog uvoza, nosilac ATA karneta neće biti oslobođen plaćanja carinskih obaveza i poreza.

Nakon popunjavanja zahtjeva za ATA karnet putem ONLINE APLIKACIJE ZA ATA KARNETE obračunava se cijena karneta i izdaje predračun, na osnovu koga je potrebno izvršiti uplatu u nekoj od ekspozitura banaka, pošte ili blagajne u okviru STK/VTK BIH.

U skladu sa odredbama Konvencije o privremenom uvozu, carinski organi zemlje privremenog uvoza imaju pravo odlučiti koji dokument za privremeni uvoz će prihvatiti u svakom pojedinačnom slučaju.

1 Albanija 40 Litvanija
2 Alžir 41 Madagaskar
3 Andora 42 Mađarska
4 Australija 43 Makao
5 Austrija 44 Malezija
6 Bahrein 45 Malta
7 Belgija 46 Maroko
8 Belorusija 47 Mauricijus
9 Bosna i Hercegovina 48 Meksiko
10 Bugarska 49 Moldavija
11 Češka 50 Mongolija
12 Čile 51 Nemačka
13 Crna Gora 52 Norveška
14 Danska 53 Novi Zeland
15 Estonija 54 Obala Slonovače
16 Finska 55 Pakistan
17 Francuska 56 Poljska
18 Gibraltar 57 Portugalija
19 Grčka 58 Sjeverna Makedonija
20 Holandija 59 Rumunija
21 Hong Kong 60 Rusija
22 Hrvatska 61 Senegal
23 Indija 62 Singapur
24 Indonezija 63 Sjedinjene Američke Države
25 Iran 64 Slovačka
26 Irska 65 Slovenija
27 Island 66 Španija
28 Italija 67 Srbija
29 Izrael 68 Šri Lanka
30 Japan 69 Švajcarska
31 Južna Koreja 70 Švedska
32 Južnoafrička Republika 71 Tajland
33 Kanada 72 Tunis
34 Katar 73 Turska
35 Kazahstan 74 Ujedinjeni Arapski Emirati
36 Kina 75 Ukrajina
37 Kipar 76 Velika Britanija
38 Letonija 77 Vijetnam
39 Liban

Popunjavanje karneta ATA je izuzetno važno. U karnetu su rubrike, koje se popunjavaju, jasno razgraničene, tako, da ne može doći do pogrešnog razumijevanja kod popunjavanja.

 VTK/STK BiH (izdavalac ATA karneta) popunjava:

– Korice: polja: A, B, C, G, I. i drugu stranu korice – ”Robna lista”.

– Kupone ATA karneta: polje: A, B, C, G. i na poleđini listova robnu listu.

Nosilac (korisnik ATA karneta) popunjava:

– Korice: polje J (potpisuje nosilac karneta ATA, a ako je u pitanju pravno lice ovjerava se i pečatom).

– Kupone ATA karneta: polja D, E i polje F (datum, mjesto i potpis na kuponima za izvoz/uvoz, tranzit i ponovni izvoz/uvoz se upisuju u momentu prelaska pojedine granice).

– Polje F je carinska deklaracija, koju mora lice koje upotrebljava karnet i prezentira ga carinskim organima, tačno i pažljivo popuniti. Posebna pažnja mora se posvetiti polju F. a) u koju se upisuje brojkama roba iz robne liste koja se prijavljuje i koja je na prevoznom sredstvu. U praksi se dešava ponekad da nije na vozilu sva roba, koja je navedena u robnoj listi. U tom slučaju se u polje F. a) upisuju redni brojevi one robe koja se privremeno uvozi (nalazi na prevoznom sredstvu).

Npr. u robnoj listi je roba od 1. do 15. stavke, a na sajam ne ide stavka 12. U tom slučaju u polje F. a) korisnik karneta ATA upisuje 1-11, 13-15.

– U slučaju, da se u polje F. a) upiše roba koja nije na vozilu, ili se ne upiše roba koje jeste na vozilu, lice koje je prezentiralo carinskim organima karnet odgovara prema propisima zemlje u kojoj je došlo do pogrešnog deklarisanja robe. U određenim slučajevima eventualno može doći i do oduzimanja robe.

Svaka brojčana oznaka u ATA karnetu mora biti upisana arapskim brojevima.

Carinski organi popunjavaju:

– Prvu stranu prednje korice – osjenčeno polje H. (samo kod privremenog izvoza, pri otvaranju karneta);

– Talone – carinski organi su jedini ovlašćeni da popunjavaju sve vrste talona;

– Kupone – polje H.

Polja, kako u kuponima, tako i u talonima koje popunjava carinski organ su osjenčana, tako da nikako ne može doći do greške kod popunjavanja karneta ATA.

Obično se sve radnje sa karnetom ATA rade na graničnim prelazima.

Korisnik karneta ATA poslije popunjavanja, kompletiranja listova i ovjeravanja od strane izdavaoca, na graničnom prelazu predočava robu i karnet ATA (u kojem popunjava polje F. odgovarajućeg kupona) i predaje karnet ATA carinskom službeniku na dalji postupak.

Karnet ATA može se prema pravilima otvarati i u unutrašnjoj carinski ispostavi, ali se to ne preporučuje zbog nepotrebnog gubljenja vremena.

ATA karnet i roba moraju se pokazati carinskim organima na svakom graničnom prelazu, kako bi oni izvršili neophodne ovjere odgovarajućih listova ATA karneta. To znači da je nosilac ATA karneta (ili njegov zastupnik) odgovoran za pravilno rukovanje ATA karnetom, odnosno pravilno razduženje privremenog uvoza po ATA karnetu zavisi od nosioca (ili njegovog zastupnika).

Kao što je i navedeno u Izjavi podnosioca o preuzimanju obaveza (koju nosilac potpisuje pri preuzimanju ATA karneta), ukoliko dođe do nesavjesnog rukovanja ATA karnetom (npr. ako se zaboravi dati cariniku ATA karnet na ovjeru), nosilac mora biti spreman izmiriti carinske obaveze.

Ako se ovjeri ulaz u neku zemlju (zemlju privremenog uvoza ili tranzita), obavezno se mora ovjeriti i izlaz iz te zemlje. U protivnom, carinske vlasti te zemlje pokrenuće postupak i zahtjevati dostavljanje dokaza da je roba privremeno uvezena u njihovo carinsko područje, isto i napustila ili plaćanje carinskih obaveza.

Ukoliko se i dokaže da je roba napustila carinsko područje zemlje privremenog uvoza, carinski organi nekih zemalja (Srbija, Švajcarska, Austrija i dr.) traže plaćanje administrativnih taksi zbog troškova izazvanih nepravilnim rukovanjem ATA karnetom (kao carinskim dokumentom).

Rokovi

Rokovi za ponovni izvoz koji daju carisnki organi pri ovjeri ATA karneta na ulazu u zemlju privremenog uvoza se moraju strogo poštovati. Treba obratiti pažnju na ove rokove, jer mogu biti kraći od godinu dana (odnosno od roka važenja ATA karneta). Carinski organi mogu zahtjevati plaćanje po osnovu carinskog prekršaja, ukoiliko se pomenuti rokovi ne ispoštuju.

Vraćanje ATA karneta sa isteklim rokovima izdavaocu

Nakon isteka roka važenja ATA karneta, isti se sa svim pripadajućim talonima vraća (poštom ili lično) Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, koja vam je karnet i izdala.

Zamjenski ATA karnet

 Nosiocu ATA karneta VTK/STK BiH može izdati zamjenski ATA karnet u slučaju kada:

 • rok privremenog izvoza traje koliko i rok važenja karneta ATA, a svrha privremenog izvoza nije postignuta do isteka ovih rokova;
 • je ATA karnet uništen, izgubljen ili ukraden, a roba se nalazi na carinskom području neke druge zemlje.

Napomena:

Nosioci ATA karneta se trebaju javiti ATA odjeljenju VTK BiH za izdavanje zamjenskog ATA karneta prije isteka roka starog (originalnog) ATA karneta.

Od početka 2024. godine VTK/STKBIH može izdati elektronski ATA karnet bh nosiocima ATA karneta koji privremeno uvoze robu u zemlje čiji su carinski organi digitalizovali oblast ATA karneta u potpunosti, pa prema tome prihvataju samo elektronske ATA karnete.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje elektornskog ATA karneta se vrši na isti način kao i podnošenje zahtjeva za izdavanje ATA karneta u papirnoj formi.

Životni ciklus digitalnih ATA karneta odvijaće se na sljedeći način:

 • Nosilac ATA karneta elektronski podnosi zahtjev za izdavanje ATA karneta udruženju izdavaocu ATA karneta (U BiH je to Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH) putem ATA online aplikacije.
 • Nosilac prima neophodne podatke za preuzimanje naručenog ATA karneta (PIN kod, broj i ID ATA karneta ili QR kod), te ga preuzima u svoj pametni telefon koristeći aplikaciju „ATA Carnet app“. Ukoliko je potrebno, nosilac može podijeliti karnet sa svojim zastupnikom. Iz sigurnosnih razloga, podaci su šifrovani.
 • Kada prelazi granicu, nosilac ATA karneta ili njegov zastupnik, prvo trebaju aktivirati (otvoriti) ATA karnet kod bh carinskih organa. Prvi korak je otključavanje preuzetog ATA karneta i davanje bh carinskom službeniku transakcionog koda ili QR koda na skeniranje. Nakon toga nosilac ukucava u odgovarajuće polje verifikacioni kod koji je dobio od carinskog službenika (ili skenira QR kod).
 • Nakon aktiviranja ATA karneta nosilac ATA karneta ili njegov zastupnik pripremaju deklaraciju (popunjavaju kupon za izvoz iz BiH, a posle toga i kupon za uvoz u zemlju privremenog uvoza) koristeći ATA Carnet app, te daju carinskom službeniku transakcioni kod ili QR kod kako bi se izvršio privremeni izvoz (a kasnije uvoz, ponovni izvoz i uvoz).
 • Kada carinici skeniraju QR kod (ili unesu transakcioni kod u sistem) i pregledaju podatake unesene u kupon ATA karneta, donose odluku o tome da li roba može ući (ili napustiti) carinsku teritoriju zemlje privremenog uvoza (ili izvoza), te izvršavaju carinsku transakciju, koja se zatim upisuje u carinski sistem i potvrda u vidu verifikacionog koda (ili QR koda) se šalje nosiocu ili njegovom zastupniku na pametni telefon.

S obzirom da carinski organi svih zemalja članica ATA sistema neće biti spremni za digitalnu obradu elektronskih ATA karneta u isto vrijeme, ATA karneti u papirnoj formi će biti u upotrebi sve dok zemlje privremenog izvoza (odnosno izdavanja ATA karneta) i zemlje privremenog uvoza robe po ATA karnetu ne digitalizuju ovu oblast u potpunosti.

Ovo znači da će se u BIH nastaviti izdavati ATA karneti u papirnoj formi, paralelno sa izdavanjem digitalnih ATA karneta, sve dok carinski organi BiH ne budu spremni otvoriti elektronski ATA karnet i digitalno obaviti carinske transakcije, kao i dok zemlje u koje bh nosilac ATA karneta privremeno uvozi robu ne budu u potpunosti digitalizovale ovu oblast.

Adresa:                                                                                                e-mail: ata@komorabih.ba
Branislava Đurđeva 10, Sarajevo                                                      faks: (+387) 33/214-292

Direktor
Božidar Goluža (+387) 33/566-190

Izdavanje ATA karneta i dodatnih listova

Jasmina Hadžalić, Sarajevo 033/566-171; mail: ata@komorabih.ba
Darko Bošnjak, Mostar 036/333-651; mail: atamo@komorabih.ba
Siniša Sarić, Banja Luka 1 051/227-681 mail: atabanjaluka@komorabih.ba
Zoran Milinčić, Banja Luka 2 051/493-135 mail: atabl@komorabih.ba
Suada Rekić, Tuzla 035/369-556 mail: atatz@komorabih.ba
Sadija Pozderović, Brčko 049/216-116 mail: atabrcko@komorabih.ba

Razduživanje karneta i potraživanje (carinski prekršaji)

Ivana Knežević (+387) 33/566-194

ata@komorabih.ba