Značaj standarda zanimanja za privredne subjekte

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine (APOSO), organizirala je seminar na temu “Značaj standarda zanimanja za privredne subjekte”.

Predavači na seminaru, održanom 24.05.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu, bili su dr. Siniša Gatarić, zamjenik direktora i rukovodilac PJ Banja Luka i Dušan Sarajlić, šef odsjeka za VET i LLL Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO),

Dr. Siniša Gatarić je prisutnim predstavio rad APOSO-a, te je istakao važnost institucionalne saradnje tj. Agencije, komorskog sistema BiH i obrazovnih institucija, s ciljem davanja doprinosa kako bi nastavni planovi i programi bili u skladu sa potrebama tržišta rada. On je kazao, između ostalog, da je vidljiv problem velike praznine u kvalitetu obrazovanja, te je organiziranje ovakvih seminara od izuzetne važnosti kako za privredu tako i za obrazovni sistem.

– Bitno je definisati pravi ishod učenja koji je u skladu sa potrebama tržišta rada, imajući u vidu da tržište rada utiče na kreiranje standarda zanimanja, a standardi utiču na izradu standard kvalifikacija i nastavne planove i programe- kazao je Gatarić i dodao da je institucionalna saradnja veoma dobra ali da je treba unapređivati i s tim u vezi najavio potpisivanje Sporazuma o saradnji između APOSO-a i VTK BiH.

U ime Vanjskotrgovinske komore BiH prisutnim se obratila dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju i tom prilikim kazala da je Bosna i Hercegovina u periodu velikih i svakodnevnih promjena, koje, pored ostalog, obilježava reforma obrazovanja ali i nove poslovne okolnosti kao što su: ubrzan razvoj tehnologije, digitalizacija ali i, nažalost, ogroman odliv radne snage. Upravo zato, kako je kazala, izuzetno je važan aktivni rad svih učesnika na povezivanju politike obrazovanja sa politikom zapošljavanja. Jedan do načina tog usklađivanja je i rad na pripremi standarda zanimanja, u čijoj pripremi učestvuje više aktera. Pored poslovnih asocijacija, kao što su komore, škole i ministarstva, bitni akteri su i predstavnici preduzeća.

– Prije svega važno je razumjeti potrebe tržišta rada, i u skladu s tim, tokom pripreme kvalifikacija staviti naglasak na zadovoljavanje novonastalih potreba poslodavaca shodno tekućim tržišnim promjenama. Konkretno, razvoj tehnologije određene privredne grane, treba uzimati u razmatranje pri analizi potreba za radnicima u proizvodnom procesu, ali imati na umu i činjenicu porasta potreba za stručnjacima za informacijske tehnologije. Da bi strukovno obrazovanje i kvalifikacije bile u skladu sa promjenama na tržištu rada, potrebno je redovno ažurirati standarde zanimanja. Tim prije, što nam iskustva drugih govore da na nije lako doći do mišljenja poslodavaca kao važnog inputa za osmišljavanje tih standarda- kazala je Kovačević- Bajtal i istakla da je VTK BiH kroz svoje svakodnevne aktivnosti u stalnom kontaktu tj. komunikaciji sa svojim članicama, imajući u vidu koliko je važno njihovo učešće u ovoj oblasti jer su konsultacije s poslodavcima ključni input standardazacije zanimanja.

Dušan Sarajlić, šef odsjeka za VET i LLL Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO) je održao predavanje na temu „Razvoj standarda zanimanja”.

-Tehnološki, privredni, društveni i ekonomski razvoj traže: kvalifikovanu i kompetentnu radnu snagu sa relevantnim znanjima i vještinama, razvoj novih ili reviziju postojećih zanimanja i neposredniju saradnju/povezanost ˝svijeta rada˝ i obrazovanja, kazao je Sarajlić. Takođe je polaznicima seminara omogućio uvid u: Teorijski model za VET kurikulum orjentisan na ishode učenja; Diferencirani pristup razvoju kurikuluma; Proces razvoja kurikuluma za IVET (SSO), zanimanja kvelifikacije; Polazne osnove za razvoj kvelifikacija/programa obuke/kuruikuluma u SSO BiH, Aktivnosti VET odjela Agencije vezano za razvoj standarda zanimanja.

Na seminaru je istaknuto da se standardima zanimanja identificiraju i opisuju dužnosti i aktivnosti potrebne za obavljanje poslovnih aktivnosti, odnosno određuju znanja, vještine ili kompetencije neophodne za izvršavanje poslovnih zadataka i obaveza.

Pored toga, naglašeno je da je razvijeni standard zanimanja odnosno „popis stručnih kompetencija” preduslov za razvoj kvalifikacija, odnosno zahtijevanih ishoda učenja i osnova za razvoj nastavnih planova i programa, te programa obuke kako bi se obezbijedili adekvatni kadrovi na tržištu rada.

Seminaru su prisustvovali predstavnici privatnog sektora, javnog sektora i organizacija za podršku biznisu.

Share This