Zakonski okvir i zaštita ličnih podataka u BiH

 

 

Radinioca “GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH”, u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Fondacije Konrad Adenauer Sarajevo, okupila je preko 60 učesnika, predstavnika bh. kompanija, institucija i organizacija. Fokus radionice bio je na aspektima praktične primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, s ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog propisa

Na početku radionice učesnicima su se obratili dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTKSTK BiH i Sven Petke, direktor Fondacije Konrad Adenauer Stiftung Sarajevo.

U toku radionice pojašnjeno je šta su sve lični podaci i koje zbirke ličnih podataka kompanije imaju, šta sve mora kompanija da uradi u kontekstu Zakona o zaštiti ličnih podataka, kako se uspostavlja evidencija o zbirkama ličnih podataka, šta sve mora kompanija da uradi u kontekstu Uredbe GDPR, kakva je praksa Agencije za zaštitu ličnih podataka i koje su najčešće greške u praksi.

– U svim zemljama Evropske unije je 2018. godine stupila na snagu Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ . Za kršenje odredbi koje se odnose na sigurnost obrade predviđene su izuzetno visoke kazne. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju BiH je preuzela obavezu usklađivanja svog zakonodavstva vezano za zaštitu ličnih podataka s pravom Zajednice i drugim evropskim i međunarodnim zakonodavstvom o privatnosti. Uzevši prethodno u obzir, poslovni subjekti u BiH bi trebali na vrijeme izvršiti procjenu implementiranih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite ličnih podataka i pripremiti se za njihovo usklađivanje sa zahtjevima iz Opšte uredbe o zaštiti podataka i zakona u BiH- pojasnio je dr. sci. Muhamed Mujakić, predavač na radionici.

Dr. sci. Muhamed Mujakić je certificirani trener za više stručnih oblasti iz prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji državnih službenika i zaposlenika.

Share This