Članarina

1. Zakonski okvir za obračun članarine

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine se finansira, kako je to utvrđeno članom 22. stav 1. Zakona, iz: “članarine, kotizacije, doprinosa privrednih komora Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko, prihoda ostvarenih po osnovi primjene javnih ovlasti sukladno ovome Zakonu, obavljanja konsalting i drugih usluga za članove i na druge načine utvrđene Statutom i odgovarajućim aktima organa Komore.“

Član 3. Stav 1. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine definira:
„Članovi Komore su preduzeća, banke, osiguravajuća društva i druga pravna – privredna lica registrovana za obavljanje poslova sa inostranstvom na prostoru BiH, automatski na osnovu članstva u privrednim komorama konstituisanim na temelju zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko.“

Skupština Komore je, kao njen najviši organ, nadležna i jedina ovlaštena donositi Odluku o članarini, kojom se regulira osnovica i visina članarine i kotizacije, kao i rokove njene naplate.

2. Obračun članarine

Skupština Komore, svake godine, donosi Odluku o članarini kojom propisuje osnovicu, stopu i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Komori.

Odluka o članarini poznaje dvije grupe članova, odnosno dva kriterija obračuna:

1. grupa – privredno-pravna lica registrirana za vanjskotrgovinsku djelatnost, koji imaju realiziran uvoz robe (osnovica za obračun je statistička vrijednost uvoza po stopi 0,1%) i

2. grupa članova, koji imaju registriranu vanjskotrgovinsku djelatnost, međutim nemaju realiziran uvoz (osnovica za obračun je bruto plaća zaposlenih iskazana u završnom računu za prethodnu godinu, po stopi 0,2%).

Obračun članarine se vrši kvartalno, a članovima se šalje obavijest o dospjelim obavezama.

3. Naplata članarine

Kad je u pitanju naplata članarine, kao osnovni problem, treba istaći to što Zakon o Komori definiše obaveznost članstva, ali ne i obezbjeđenje instrumenta naplate članarine. Zbog toga mnoga privredno-pravna lica izmiruju svoje obaveze, dobrovoljno, prema sopstvenom nahođenju, a ne u skladu sa odredbama Zakona o Komori.

Ovakav pristup članova prema obavezi po osnovu članarine Komori rezultirao je nagomilanim dugovima iz ranijih godina, što članovima koji imaju namjeru postati redovne platiše, predstavlja problem.

Skupština Komore je u prethodnim godinama donijela odluke kojima je u cilju uvođenja što većeg broja članova u sistem naplate spornih potraživanja, uspostavila zaključivanje sporazuma o međusobnom poravnanju obaveza.

Treba naglasiti da se zastupao jedinstven stav prema svim članicama kod sklapanja sporazuma o vansudskom poravnanju, a to je da članica treba platiti članarinu za prethodnu i tekuću godinu, te da nastavi redovno plaćanje članarine, a da će se nagomilani dug iz prethodnih godina rasknjiži tek nakon navedenih uplata.

LINK: Odluka o članarini za 2021. godinu

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.