Zakon o Komori

 

 

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 20. novembra 2001. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 1. oktobra 2001. godine, usvojila je

ZAKON
O VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

1. Ovim zakonom osniva se Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komora), uređuju pitanja koja se odnose na njen status, članstvo, nadležnosti, sastav, način izbora i nadležnosti njenih organa; sudovi pri Komori, finansiranje i druga pitanja koja su od značaja za njen rad i funkcionisanje.
2. Naziv Komore je “Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine”.
3. Naziv Komore na engleskom jeziku glasi: “Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina”.
4. Sjedište Komore je u Sarajevu, ulica Branislava Đurđeva broj 10.

Član 2.

1. Komora je samostalna, nevladina, nepolitička i neprofitna javno pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Bosne i Hercegovine, sa funkcijama usmjerenim na razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa BH privrede sa inostranstvom, uključujući i partnerski odnos i zastupanje interesa članova kod nadležnih organa Bosne i Hercegovine i odgovarajućih asocijacija u inostranstvu.
2. Komora ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama utvrđenim ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.
3. U svim svojim aktivnostima Komora će djelovali u saradnji i /ili dogovoru sa:
a) Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine;
b) Privrednom komorom Republike Srpske;
c) Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Član 3.

1. Članovi Komore su preduzeća, banke, osiguravajuća društva i druga pravna – privredna lica
registrovana za obavljanje poslova sa inostranstvom na prostoru Bosne i Hercegovine, automatski na osnovu članstva u privrednim komorama konstituisanim na temelju zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske (u daljem tekstu: entiteti) i Distrikta Brčko.
2. Članovi Komore su Privredna komora Republike Srpske, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine i Privredna komora Distrikta Brčko, kao kolektivni članovi, a ostale privredne komore organizovane na teritorijalnom i strukovnom principu, specijalizovane i slične asocijacije mogu biti kolektivni članovi na način i pod uslovima utvrđenim Statutom Komore.
3. Članovi Komore mogu biti naučno-istraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privredne djelatnosti, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko svojom odlukom izraze interes za članstvo.
4. Komora vodi registar članova, na osnovu podataka o članovima koje joj obavezno dostavljaju privredne komore kantona/regija, privrede entiteta i Distrikta Brčko.
5. Predsjednik Komore donosi uputstvo o načinu vođenja registra iz prethodnog stava.

Član 4.

1. Članovi Komore mogu se interesno odnosno strukovno povezivati i organizirati u okviru Komore,
dobrovoljno, na osnovu odluka i akata o osnivanju asocijacija, sa i bez svojstva pravnog lica.
2. Strukovne komore, udruženja, komore obrtnika, savezi i druge strukovne i specijalizovane asocijacije na nivou Bosne i Hercegovine mogu se organizovati sa statusom pravnog lica, a registruju se kod nadležnog suda prema svom sjedištu.
3. U okviru Komore mogu se organizovati asocijacije poslodavaca, odnosno menadžera, na dobrovoljnoj osnovi, radi zastupanja svojih interesa prema organima i sindikatu Bosne i Hercegovine, u partnerskom odnosu iz oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Član 5.

U okviru Komore mogu se po funkcionalnom principu formirati odbori, vijeća, komisije i slično, sa
ciljem ekspertne obrade, razmatranja i utvrđivanja stavova, a posebno u vezi sistema i mehanizma vanjske trgovine, carina, slobodnih zona, promocije, sajmova i drugo.

Član 6.

1. U okviru svojih nadležnosti Komora obezbjeđuje zastupanje interesa njenih članova putem:
a) Članstva Komore u međunarodnim organizacijama;
b) Predstavljanja interesa članova Komore u inostranstvu, direktno ili putem diplomatske i konzularne mreže;
c) Obavljanja poslova javnih ovlaštenja;
d) Saradnje sa privrednim komorama u zemlji u oblasti njihovog djelokruga rada;
e) Promocije i koordinacije programa edukacije i obrazovanja;
f) Razvoja poslovnih i informacionih sistema i povezivanja sa međunarodnim bazama podataka;
g) Razvijanja povoljnih uslova za inostrane investicije;
h) Promocije i koordinacije izrade ekonomskih podataka i tržišnih analiza iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom;
i) Promocije i organizacije međunarodnih sajmova u Bosni i Hercegovini i zvaničnog učešća na sajmovima u inostranstvu.
2. Pored nadležnosti navedenih u stavu 1. ovog člana, Komora, u partnerskom odnosu sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, utječe na:
a) Razvoj i unapređenje vanjskotrgovinske politike;
b) Razvoj i unapređenje carinske politike i tarifa;
c) Razvoj i unapređenje međunarodnih finansija;
d) Koordinaciju obnove i rekonstrukcije sa entitetima;
e) Razvoj i unapređenje međunarodnog transporta i komunikacija.
3. Komora uvijek, u obavljanju svojih djelatnosti utvrđenih u st. 1. i 2. ovog člana, obezbjeđuje promociju privrede Bosne i Hercegovine kako u zemlji tako i u inostranstvu.
4. Komora može, pored nadležnosti utvrđenih u st. 1. i 2. ovog člana, obavljati i druge poslove koji su joj povjereni, a na osnovu odluke nadležnih organa Bosne i Hercegovine.
5. Djelokrug i funkcije Komore detaljnije se razrađuju njenim Statutom.

Član 7.

Zakone i druge propise iz oblasti vanjskotrgovinske i carinske politike, transporta i finansija,
sporazume, ugovore i druge dokumente o trgovini i investicijama koji se zaključuju sa drugim zemljama, nadležni organi Bosne i Hercegovine obavezno dostavljaju Komori radi pribavljanja mišljenja.

Član 8.

Komora; u cilju efikasnijeg obavljanja svojih funkcija, uspostavlja saradnju sa komorama entiteta i
drugim kolektivnim članovima iz člana 3. stav 2. ovog zakona obrazovanjem Međukomorskog vijeća na način utvrđen Statutom.

Član 9.

1. Komora ima sljedeće organe:
a) Skupštinu;
b) Upravni odbor;
c) Nadzorni odbor;
d) Predsjednika i dva potpredsjednika.

Član 10.

1. Mandat organa Komore je četiri godine.
2. Izbori za organe Komore su tajni.
3. U organ Komore biraju se istaknuti privrednici i naučno-istraživački radnici iz oblasti privrede. 4. Broj, sastav i način rada zastupnika u organe Komore, te druga pitanja u vezi sa izborima uređuju se ovim zakonom, Statutom, izbornim odlukama i drugim aktima Komore.
5. Odluke organa Komore, do donošenja Statuta, donose se konsenzusom.
6. Statut Komore donosi Skupština većinom od 4/5 svih zastupnika.

Član 11.

1. Zastupljenost članova Komore u Skupštini utvrđuje se po sljedećem kriteriju:
a) preduzeća, banke, osiguravajuća društva i druga pravna lica registrovana na području Bosne i Herccgovine, biraju 70% komorskih zastupnika;
b) Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, Privredna komora Republike Srpske i Privredna komora Distrikta Brčko, kao kolektivni članovi, privredne komore organizirane na teritorijalnom i strukovnom principu, specijalizovane i slične asocijacije, naučno-istraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, biraju 30% komorskih zastupnika.
2. Skupštinu Komore čini 60 zastupnika biranih po principu 38 zastupnika sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, 19 zastupnika sa područja Republike Srpske i 3 zastupnika sa područja Distrikta.Brčko, uz uvažavanje kriterija po kojima se obezbjeđuje adekvatna teritorijalna, strukovna i nacionalna zastupljenost.

Član 12.

1. Skupština, u okviru svojih nadležnosti:
a) donosi Statut,
b) donosi smjernice za dugoročni plan aktivnosti;
c) donosi godišnji program rada;
d) usvaja finansijski plan i završni račun;
e) usvaja izvještaj o radu;
f) donosi odluku o članarini i kotizaciji za članove Komore; g) donosi odluku o raspisivanju izbora za organe.Komore; h) bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Komore; i) razmatra izvještaje organa koje bira i imenuje;
j) donosi i druge odluke, zaključke i preporuke.
2. Način rada i odlučivanja Skupštine i druga pitanja utrđuju se Statutom i Poslovnikom o njenom radu.

Član 13.

Skupština bira, iz svog sastava, predsjednika i dva potpredsjednika po kriteriju zastupljenosti
pripadnika konstitutivnih naroda, sa izmjenjivim mandatom od šesnaest mjeseci.

Član 14.

Upravni odbor broji devet članova, od kojih šest bira Skupština Komore iz reda privrednika,
poduzetnika i naučno-istraživačkih radnika iz oblasti privrede i iz profesionalnog sastava privrednih komora, po principu po dva iz svakog konstitutivnog naroda, odnosno četiri sa prostora Federacije
BiH i dva sa prostora Republike Srpske, a tri člana Upravnog odbora su po funkciji predsjednik i dva potpredsjednika Komore.

Član 15.

Nadzorni odbor broji tri člana koje bira Skupština iz reda privrednika, ekonomskih i pravnih stručnjaka, sa zastupljenošću konstitutivnih naroda iz oba entiteta.

Član 16.

1. Predsjednika i dva potpredsjednika bira Skupština, po principu zastupljenosti konstitutivnih naroda sa izmjenljivošću mandata na funkciji predsjednika svakih šesnaest mjeseci, na način utvrđen odlukom o izboru.
2. Skupština može, posebnim aktom, utvrditi da izabrani predsjednik i potpredsjednici svoju funkciju obavljaju na volonterskoj osnovi.
3. U slučaju iz prethodnog stava, Skupština može utvrditi, pored funkcije generalnog sekretara, i funkciju dva zamjenika generalnog sekretara iz reda konstitutivnih naroda, koji podjelom rada vode određene konkretne poslove.

Član 17.

1. Predsjednik zastupa i predstavlja Komoru u zemlji i inostranstvu.
2. Potpredsjednici obavljaju poslove utvrđene Statutom ili po ovlaštenju predsjednika.
3. Predsjednik i potpredsjednici obavljaju svoje funkcije u međusobnoj koordinaciji.

Član 18.

Nadležnosti pojedinih organa Komore, način rada i odlučivanja, pitanja o kojima se odlučuje
konsenzusom, te druga pitanja organizacije i rada, utvrđuju se Statutom i odgovarajućim aktima Komore.

Član l9.

1. Komora ima generalnog sekretara koji organizuje proces rada, rukovodi radom i poslovanjem stručnih službi Komore, stara se o finansiranju, upravlja finansijskim sredstvima i odgovara za zakonitost rada.
2. Postupak i uslovi za imenovanjc generalnog sekretara uređuju se Statutom.

Član 20.

1. Pri Komori se organizuje Arbitražni sud pred kojim privredni subjekti mogu iznositi međusobne sporove u skladu sa zakonom, radi sporazumnog rješavanja tih sporova, posredovanjem ili odlučivanjem o tim sporovima, ako stranke ugovore nadležnost ovog suda.
2. U Komori se organizuje Sud časti koji odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja i akata Komore, kada su stranke privredni subjekti iz dva entiteta.
3. Nadležnost, postupak i sastav sudova iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuju se Statutom, pravilnicima i drugim aktima Komore.

Član 21.

1. Komora organizuje svoj rad, u skladu sa djelokrugom utvrđenim u članu 6. ovog zakona, u okviru organa, tijela, strukovnih i drugih komorskih asocijacija i Uprave stručnih poslova kroz odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice, na način utvrđen Statutom, aktom o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i drugim internim aktima Komore.
2. Komora može, za obavljanje određenih poslova, organizovati preduzeća, agencije, institute i druga pravna lica, u skladu sa zakonom, koji se registruju kod nadležnog suda.
3. Komora može, na osnovu ugovora, određene poslove iz svog djelokruga rada povjeriti odgovarajućim institucijama.

Član 22.

1. Komora se finansira iz članarine, kotizacije, doprinosa Privrednih komora Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko, obavljanja konsalting i drugih usluga za članove i na druge načine utvrđene Statutom i odgovarajućim aktima organa Komore.
2. lz članarine i kotizacije finansiraju se zajednički poslovi članova Komore.
3. Skupština Komore utvrđuje osnovicu i visinu članarine i kotizacije i način njihove naplate.
4. Upravni odbor donosi cjenovnik kojim se utvrđuju tarife za konsalting i druge usluge, a naknade za pojedinačne poslove utvrđuju se ugovorom.

Član 23.

1. Članovi Komore navedeni u članu 3, ovog zakona plaćaju pravičnu članarinu. Metod određivanja godišnje članarine se utvrđuje Statutom Komore saglasno važećim poreskim propisima.
2. Godišnja članarina se utvrđuje zajedno sa godišnjim budžrtom, a prilagođava se saglasno veličini, profitabilnosti djelatnosti i iznosu kapitala kojim raspolažu članovi Komore.
3. Komora može također primjenjivati tarife za usluge koje pruža. članovima i za usluge nečlanovima Komore.

Član 24.

1. Upravni odbor svake godine podnosi Skupštini Komore nacrt budžeta prihoda i rashoda, kao i godišnji izvještaj i završni račun za prethodnu godinu, sa neophodnim objašnjenima i odgovarajućom dokumentacijom. Godišnji izvještaj i završni račun za prethodnu godinu se prethodno ispituje od strane Nadzornog odbora.
2. Nacrt budžeta, godišnjeg izvještaja i svi prateći dokumenti se pohranjuju u stručnim službama Komore i na raspolaganju su svakom članu Komore. Informacija o takvom pohranjivanju se objavljuje u “Službenom glasniku BiH” i najmanje u tri dnevne novine koje pokrivaju cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, najmanje četrnaest dana prije razmatranja nacrta budžeta na Skupštini.
3. Rasprava i glasanje o nacrtu budžeta na Skupštini je javno.

Član 25.

1. Prvu Skupštinu Komore čini 60 zastupnika biranih po principu 38 zastupnika sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, 19 zastupnika sa područja Republike Srpske i 3 zastupnika sa područja Distrikta Brčko, uz uvažavanje kriterija po kojima se obezbjeđuje adekvatna teritorijalna, strukovna i nacionalna zastupljenost.
2. Izbori zastupnika iz stava 1. ovog člana vrše se na osnovu izbornih pravila privrednih komora u entitetima, kojima se utvrđuju kriteriji i procedura, radi obezbjeđenja adekvatne strukovne, teritorijalne i vlasničke strukture privrede.
3. Izuzetno, za prvu konstituirajuću Skupštinu; Ministarstvo vanjske trgovirie i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na prijedlog nadležnih privrednih komora u entitetima, u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, imenuje Odbor od šest članova, koji je ovlašten da raspiše izbore, donosi odluke i koordinira sve izborne i druge radnje do konstituisanja prve Skupštine Komore.
4. Izbor zastupnika prve Skupšfine Komore i njeno konstituisanje izvršit će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
5. Izbori za prvu konstituirajuću Skupštinu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kao i izbor drugih organa Vanjskotrgovinske komore BiH, izvršeni na osnovu Odluke o organizaciji Privredne komore Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 15/00), smatraju se izvršenim u skladu sa ovim članom.

Član 26.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH implementira ovaj zakon.

Član 27.

Vanjskotrgovinska komora BiH je pravni sljednik Privredne komore Bosne i Hercegovine osnovane Zakonom o privrednim komorama (“Službeni list SR BiH”, broj 33/90).

Član 28.

1. Primopredaja imovine, prava i obaveza između Privredne komore Bosne i Hercegovine i
Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine izvršit će se u roku od 90 dana od dana konstituisanja Skupštine Komore.
2. Korištenje nepokretne imovine uredit će se ugovorima Komore i drugih komora i strukovnih asocijacija. Ugovore će odobravati nadležni organi Komore.

Član 29.

Statut Komore se objavljuje u “Službenom.glasniku BiH”.

Član 30.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o privrednim komorama (“Službeni list SR BiH”, broj 33/90) i Odluke o organizaciji Privredne komore Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 15/00).

Član.31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

PS BiH broj 57/01
20. novembra 2001. godine Sarajevo

Predsjedavajući Doma naroda                   Predsjedavajući Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH                    Parlamentarne skupštine BiH
mr. Ilija Šimić                                                dr. Željko Mirjanić

 

Share This