Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Komori

 

 

 

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25. jula 2013. godine, i na 32. sjednici Doma naroda, održanoj 12. septembra 2013. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/01), u članu 2. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
“4. Na osnovu člana 2. Zakona o upravi, Komora primjenjuje javna ovlaštenja u skladu s ovim zakonom.”

Član 2.

Iza člana 2. dodaju se novi čl. 2a. i 2b. koji glase:

“Član 2a.

Javna ovlaštenja iz člana 2. stav 4. ovog zakona su:
a) stručni i operativni poslovi na izdavanju završne saglasnosti za kontingent detašmana za rad u skladu s međudržavnim sporazumima Bosne i Hercegovine i
Instrukcijom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
b) izdavanje obrazaca o porijeklu robe u okviru Generalnog sistema povlastica (GSP) sheme (FORM A), kao i izdavanje obrazaca za nepreferencijalno porijeklo robe (CERTIFICATE OF ORIGIN), u skladu sa zaključenim sporuzumima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini;
c) provođenje nadležnosti povjerenih od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ili nadležnog organa Bosne i Hercegovine po Konvenciji o privremenom uvozu – ATA karnet i Carinskoj konvenciji o međunarodnom prijevozu robe na osnovu karneta TIR – TIR konvencije.

Član 2b.

Odredbe člana 9. Zakona o upravi ne primjenjuju se na Komoru.”

Član 3.

U članu 22. stav 1. iza riječi “Distrikta Brčko,” dodaju se riječi: “prihoda ostvarenih po osnovu primjene javnih ovlaštenja u skladu s ovim zakonom”.
Stav 3. mijenja se i glasi:
“3. Skupština Komore utvrđuje visinu kotizacije i način njene naplate.”.
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
“4. Skupština Komore utvrđuje visinu članarine do iznosa određenog ovim zakonom.”.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 4.

U članu 23. stav 1. mijenja se i glasi:
“1. Članovi Komore navedeni u članu 3. ovog zakona plaćaju mjesečnu članarinu koja ne može biti viša od trostrukog iznosa prosječne neto plaće u Bosni i Hercegovini, isplaćene u prethodnoj kalendarskoj godini koja se utvrđuje na osnovu zvaničnih podataka Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.”
U stavu 2. na kraju teksta dodaje se zarez i riječi: “do iznosa određenog stavom 1. ovog člana.”.
U stavu 3. na kraju teksta dodaje se zarez i riječi: “za poslove u kojima Komora djeluje u svojstvu posrednika prilikom njihovog ugovaranja.”.

Član 5.

U članu 24. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
“4. Komora je dužna dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izvještaj o izvršenju budžeta do 31. marta za prethodnu godinu radi upoznavanja.”.

Član 6.

U članu 26. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
“2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine provodi nadzor nad radom Komore u skladu sa Zakonom o upravi.”

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Broj 01,02-02-1-33/13
12. septembra 2013. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma                    Predsjedavajući Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH                                   Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Bećirović, s. r.                                      Mr. Ognjen Tadić, s. r.

 

Share This