Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Komori

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25. jula 2013. godine, i na 32. sjednici Doma naroda, održanoj 12. septembra 2013. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/01), u članu 2. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
“4. Na osnovu člana 2. Zakona o upravi, Komora primjenjuje javna ovlaštenja u skladu s ovim zakonom.”

Član 2.

Iza člana 2. dodaju se novi čl. 2a. i 2b. koji glase:

“Član 2a.

Javna ovlaštenja iz člana 2. stav 4. ovog zakona su:
a) stručni i operativni poslovi na izdavanju završne saglasnosti za kontingent detašmana za rad u skladu s međudržavnim sporazumima Bosne i Hercegovine i
Instrukcijom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
b) izdavanje obrazaca o porijeklu robe u okviru Generalnog sistema povlastica (GSP) sheme (FORM A), kao i izdavanje obrazaca za nepreferencijalno porijeklo robe (CERTIFICATE OF ORIGIN), u skladu sa zaključenim sporuzumima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini;
c) provođenje nadležnosti povjerenih od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ili nadležnog organa Bosne i Hercegovine po Konvenciji o privremenom uvozu – ATA karnet i Carinskoj konvenciji o međunarodnom prijevozu robe na osnovu karneta TIR – TIR konvencije.

Član 2b.

Odredbe člana 9. Zakona o upravi ne primjenjuju se na Komoru.”

Član 3.

U članu 22. stav 1. iza riječi “Distrikta Brčko,” dodaju se riječi: “prihoda ostvarenih po osnovu primjene javnih ovlaštenja u skladu s ovim zakonom”.
Stav 3. mijenja se i glasi:
“3. Skupština Komore utvrđuje visinu kotizacije i način njene naplate.”.
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
“4. Skupština Komore utvrđuje visinu članarine do iznosa određenog ovim zakonom.”.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 4.

U članu 23. stav 1. mijenja se i glasi:
“1. Članovi Komore navedeni u članu 3. ovog zakona plaćaju mjesečnu članarinu koja ne može biti viša od trostrukog iznosa prosječne neto plaće u Bosni i Hercegovini, isplaćene u prethodnoj kalendarskoj godini koja se utvrđuje na osnovu zvaničnih podataka Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.”
U stavu 2. na kraju teksta dodaje se zarez i riječi: “do iznosa određenog stavom 1. ovog člana.”.
U stavu 3. na kraju teksta dodaje se zarez i riječi: “za poslove u kojima Komora djeluje u svojstvu posrednika prilikom njihovog ugovaranja.”.

Član 5.

U članu 24. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
“4. Komora je dužna dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izvještaj o izvršenju budžeta do 31. marta za prethodnu godinu radi upoznavanja.”.

Član 6.

U članu 26. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
“2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine provodi nadzor nad radom Komore u skladu sa Zakonom o upravi.”

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Broj 01,02-02-1-33/13
12. septembra 2013. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma                    Predsjedavajući Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH                                   Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Bećirović, s. r.                                      Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.