Uspješno okončan kurs Trening-of-Trainers (ToT) o standardima poslovne otpornosti u okviru Regionalnog projekta – Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana

 

 

Uspješno okončan besplatan kurs Trening-of-Trainers (ToT) o standardima poslovne otpornosti je aktivnost u okviru komponente 1 projekta „Odgovor QB-a QB-a na Covid-19“ (SEE QI 8). Projekt SEE QI 8 je realizirao Regionalni konzultantski fond SEE QI (SEE QI Fund) od strane Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) u suradnji sa šest ekonomija Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) uz finansijsku podršku Njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj. Komponenta 1 SEE QI projekta je imala za cilj da podrži institucije QI za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije Covid-19. Cilj ovog kursa je bila izgradnja kapaciteta u području standarda poslovne otpornosti u zemljama Zapadnog Balkana kako bi se podržala poduzeća u ublažavanju ekonomskog utjecaja pandemije Covid-19 uz podršku kvalitetnih infrastrukturnih usluga (QI), kao što su standardi.

Tokom treninga koji se održavao u periodu mart-juli 2021. godine polaznici treninga su se obučavali o: upravljanju rizicima, upravljanju kontinuitetom poslovanja, upravljanju informacijskom sigurnošću, upravljanu lancima nabavke, upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, inovacijama i liderstvu. Ukratko, treningom su bili obuhvaćeni sljedeći standardi:
ISO 31000/ISO TR 31004/IEC 31010;
ISO 22301/ISO 22313
ISO 56000
ISO 27000
ISO 28000
ISO 45000
+ Trening o modernim liderskim vještinama

Pored predavača iz Švicarske, Njemačke, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova, predavačku ulogu na Treningu trenera je imao regionalni ekspert g. Osman-Jablan Bulić iz BiH.

Osim g. Bulića, sljedeći eksperti iz BiH koji su sa uspjehom završili Trening trenera o poslovnoj otpornosti su: Elma Kovačević-Bajtal, Alma Aganović, Mahmuta-Maša Aganović, Ivana Mišković, Emir Handan i Amela Kovačević. Lista eksperata iz regiona dostupna je na sljedećem linku:

https://see.ptb.de/fileadmin/documents/see/SEE_QI_Visibility/Visibility_material/Trained_Experts_in_Business_Resilience_160721.pdf

Share This