Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja potvrde o domaćem porijeklu robe, usluga i radova

Upravni odbor Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne  Hercegovine na redovnoj sjednici održanoj 09.02.2021. godine, usvojio je Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja potvrde o domaćem porijeklu robe, usluga i radova.

Navedenim Uputstvom se uređuju uslovi, način i postupak izdavanja potvrde o domaćem porijeklu robe, usluga i radova koju izdaje Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, a koju u postupku javne nabavke ponuđač dostavlja uz ponudu radi preferencijalnog tretmana domaćeg shodno članu 67. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i članu 1. Odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (“Službeni glasnik BiH” broj 34/20).

Tekst Uputstva dostupan je na webstranici Komore u dijelu Sektora za javna dokumenta koje je i nadležno za izdavanje potvrde.