UINO BiH – Prednacrt Uputstva o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po TIR karnetu

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je zaprimila obavijest od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH da je nakon određivanja graničnog prelaza na lokaciji mosta Svilaj na rijeci Savi (granični prelaz Svilaj – Donji Svilaj) za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine za međunarodni promet putnika i roba i početka rada novog Carinskog referata na graničnom prelazu Donji Svilaj, UINO BiH ocijenio da je potrebno da se na Carinskom referatu na graničnom prelazu Donji Svilaj i Carinskoj ispostavi Donji Svilaj uvedu u TIR sistem, kako bi se u istima, a shodno njihovim nadležnostima, omogućilo odvijanje postupka pod TIR karnetom. S tim u vezi potrebno je da se izvrši dopuna Uputstva o provođenju postupka po TIR karnetu, odnosno Priloga 1. Uputstva, na način da se Carinska ispostava Donji Svilaj uvrsti na Popis carinskih ispostava i carinskih referata ovlaštenih za provođenje TIR postupka, te dopuna Priloga 2 na način da se Carinski referat na graničnom prelazu Donji Svilaj uvrsti na Popis graničnih carinskih ureda u Bosni i Hercegovini (https://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/01/Popis_granicnih_TIR_ispostava_mart_2015.pdf) preko kojih se može prevoziti roba po TIR postupku. Također, UINO BiH je ocijenio da je neophodno da se navedeni prilozi Uputstva dopune i sa Carinskom ispostavom Neum (za početak – otvaranje karneta TIR i završetak TIR postupka), kao i sa carinskim referatima na graničnim prelazima koji do sada nisu bili navedeni u Uputstvu, a preko kojih se odvija međunarodni robni promet (CR/GP Strmica, CR/GP Gradina, CR/GP Uvac, CR/GP Metaljka, CR/GP Hum, CR/GP Deleuša, CR/GP Kamensko, CR/GP Ivanica, CR/GP Brčko i CR/GP Pavlovića Most).
Slijedom navedenog, UINO BiH pripremio je prednacrt Uputstva o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR sa novim Prilozima u kojim su navedeni Popisi carinskih ispostava i carinskih referata u Bosni i Hercegovini ovlaštenih za provođenje TIR postupka, (kao i Popis graničnih carinskih ureda u Bosni i Hercegovini (usputnih ulaznih/ tranzitnih/ izlaznih) preko kojih se može prevoziti roba po TIR postupku).

Prednacrt Uputstva o izmjeni Uputstva o provođenju postupka po karnetu TIR objavljen je na portalu eKonsultacije:
https://www.ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/118103