Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta

 

 

O Udruženju

Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine osnovano je 31.10.2002.godine, sa osnovnim ciljem i zadatkom, da zastupa interese svih svojih članova u zemlji i inostranstvu.

Članovi ovog Udruženja su svi prijevoznici (pravna i fizička lica) u Bosni i Hercegovini, registrirani za međunarodni cestovni prijevoz tereta, a na osnovu Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/01).

Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je član Međunarodne unije cestovnog transporta (IRU), kao pravni sljedbenik Udruženja za transport i komunikacije Privredne komore Bosne i Hercegovine, što je potvrđeno i odlukom Generalne skupštine IRU-a 18.02.2004.godine.

Nastojanje za osiguranjem neometanog poslovanja međunarodnih prijevoznika u Bosni i Hercegovini stavlja u prvi plan zadatak ovom Udruženju da djeluje u pravcu poboljšanja postojeće i izgradnje nedostajuće legislative kojom se uređuje transportna djelatnost u Bosni i Hercegovini poštivajući najviše europske i svjetske standarde i tehnologiju, te da osigura jednake uvjete pristupa tržištu za sve domaće prijevoznike, kao i uvjete svim stranim prijevoznicima u Bosni i Hercegovini identične uvjetima koje imaju naši prijevoznici pri obavljanju transporta u njihovim zemljama.

Sjedište Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je u ulici Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo.

Način rada, prava i obveze članova Udruženja uređena su aktima Udruženja i aktima Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, uz uvažavanje pozitivnih zakonskih propisa.

  Skupština

  Skupštinu sačinjavaju predstavnici članova Udruženja, poznavatelji problematike međunarodnog cestovnog prijevoza tereta.

  Skupština bira predsjednika i dva dopredsjednika iz reda svojih članova. Predsjednik i dopredsjednici, moraju biti birani tako da budu zastupljena sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Oni ujedno obavljaju funkcije predsjednika i dopredsjednika Odbora Udruženja.
  Predsjednik i dopredsjednici Skupštine odnosno Odbora Udruženja međusobno se, po dogovorenom redoslijedu i automatizmu, rotiraju svakih 16 mjeseci.

  Skupština Udruženja se može sazvati kao redovna i izvanredna.
  Redovna Skupština se održava po potrebi, a najmanje jedanput u godini i ima sljedeće nadležnosti i djelokrug poslova:

  • usvaja Pravilnik o organizaciji i radu Udruženja i Poslovnik o radu Skupštine i Odbora Udruženja,
  • imenuje predsjednika, dva dopredsjednika i članove Odbora,
  • donosi Plan rada,
  • usvaja Izvještaj o radu, te
  • raspravlja i donosi zaključke i preporuke o temama koje su od interesa za članove Udruženja.

  Izvanredna Skupština Udruženja se saziva u slučaju izvanrednih okolnosti, kada su u pitanju opći interesi ili uvjeti poslovanja.

  Odbor

  Odbor Udruženja ima 9 (devet) članova uključujući predsjednika i dva dopredsjednika. Mandat članova Odbora je četiri (4) godine, sa mogućnošću produženja za naredni mandat ukoliko se na Skupštini donese takva odluka.
  Odbor Udruženja ima sljedeće nadležnosti i djelokrug poslova :

    • priprema i predlaže pravilnike i pravila iz djelokruga Udruženja,
    • utvrđuje prijedloge za imenovanje predsjednika, dva dopredsjednika Skupštine i članove Odbora Udruženja,
    • priprema i predlaže Plan rada Udruženja,
    • priprema i predlaže Izvještaj o radu,
    • priprema i predlaže nacrte dokumenata koja usvaja Upravni odbor VTK BiH iz oblasti međunarodnog cestovnog prijevoza tereta,
    • predlaže predstavnike Udruženja u radna i druga tijela VTK BiH, mješovite državne delegacije i komisije, projektne i ekspertne grupe,
    • raspravlja i donosi zaključke i preporuke o temama koje su od interesa za članove Udruženja.
  Share This