U prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održan seminar “Konkurentnost drvnog sektora Bosne i Hercegovine u vrijeme pandemije“

U okviru prve prezentacije „Trendovi drvnog sektora Bosne i Hercegovine u periodu od 2019. do 2021.“ Selma Bašagić sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva je istakla da drvni sektor ostvaruje suficit u međunarodnoj razmjeni, koji se povećava svake godine. U 2021. godini izvoz je iznosio 1.709.957.563 KM ili 30,2% više nego 2020.godine , a 28,5% više nego 2019.Učešće izvoza finalnih proizvoda bilo je 50,1% u 2019. i 52,6% u 2021. Pokrivenost uvoza izvozom je bila 346%. Najznačajnija izvozna tržišta su bila: Njemačka, Hrvatska, Italija, Srbija, Holandija, Austrija,Švicarska, Slovenija, Češka,Švedska, Kina, Danska, Albanija,Belgija…

Veoma interesantno je bilo predavanje prof.dr. Sanele Klarić iz „Green Counsil“ na temu: „Zahtjevi zelenog certificiranja i drvo“ u kojem su istaknute prednosti korištenja drveta u gradnji i prirodnih materijala za oblaganje :ovčija vuna, mineralna vuna i slama u odnosu na stiropor. Prirodni materijali pozitivno utiču na zdravlje ljudi, duže traju i štede energiju, mada su cjenovno nešto skuplji. Zeleno certificiranje je u zemljama EU zakonski uređeno, dok u Bosni i Hercegovini nisu doneseni potrebni propisi, tako da privrednici moraju lobirati kod organa vlasti da se ova oblast zakonski reguliše.

O unapređenju konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja govorio je Zoran Vuković direktor „Ustanove za stručno obučavanje odraslih WMTA“ i istakao da kompanije moraju napraviti dobre procjene prije ulaganja u novu opremu i investiranje, jer se često dešava da se nabavi oprema, a da ne postoji obučeni kadar što uzrokuje više štete. Također, istaknute su prednosti digitalizacije u proizvodnji drvne industrije i posebno u korpusnom namještaju koja omogućava da se veoma precizno za kratko vrijeme mogu napraviti ponude i korigovati ih prema zahtjevima kupaca.

Samira Avdić direktorica „Simperfect“ je govorila o online prodaji i promociji namještaja i ukazala na prednosti ,ali i nedostatke ovog vida prodaje namještaja ukoliko ne postoje detaljne informacije o proizvodu i materijalima od kojih je napravljen. Online prodaja će biti sve više zastupljena, posebno kod mlađe populacije, mada još uvijeg mnogi kupci žele da vide i opipaju namještaj

U okviru panel diskusije u kojoj su učestvovali: Sabina Heljić direktorica„TMK Krivaja“, Suad Ećo direktor „Ećo company“, Damir Kabaš menadžer „Xylon“ i Eldin Šabeta menadžer „Standard Furniture Factory“ istaknuti su probleme sa kojima su se suočavali u vrijeme pandemije, posebno sa aspekta obezbjeđenja repromaterijala. Na ino tržištu je došlo do poremećaja u lancima snabdijevanja, cijene su jako porasle, tako da kompanije ne znaju kako formirati cijene gotovih proizvoda, a da ne posluju sa gubicima.

Nakon rasprave je zaključeno da je opravdano uvesti zabranu izvoza trupaca, ali zbog velikog izvoza rezane građe bukve i hrasta, kao i smanjenih količina uvoza iz Ukrajine, treba donijeti ekonomsku mjeru destimulisanja izvoza rezane građe ili taksu na izvoz, a ta sredstva usmjeriti u aktivnosti na unapređenju šumarstva ( deminiranje, izgradnja i razvoj šumskih puteva u svrhu zaštite od požara i na pošumljavanje).
Obzirom da Bosna i Hercegovina ima vlastitu proizvodnju električne energije, trebalo bi bar privremeno obustaviti izvoz električne energije i sve usmjeriti za potrebe privrede i građana, ali po izvoznim cijenama koje su niže nego za domaće tržište.
Zbog velikog izvoza ogrjevnog drveta, koji čini veći dio izvoza svih šumskih sortimenata, korisno bi bilo donijeti ekonomsku mjeru ( taksu) koja će destimulisati izvoz ogrjevnog drveta, jer bi se na taj način sačuvalo drvo za potrebe građana ( drvo u oblicama i cjepanicama) što bi bilo veoma bitno u ovoj energetskoj krizi.