Smanjenje kontaminacije hrane sa policikličnim aromatskim ugljikovodicima (PAU) iz procesa dimljenja i direktnog sušenja

 

 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je obavijestila Spoljnotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine da je u proteklom periodu zaprimila inicijativu od subjekta u poslovanju sa hranom iz oblasti mesne industrije za rješavanje izazova kako smanjiti kontaminaciju hrane sa PAU a sa kojim će se susresti veliki broj bosanskohercegovačkih proizvođača suhomesnatih proizvoda a koji se proizvode na tradicionalan način.

Zbog povećane potražnje za suhomesnatim proizvodima koji se proizvode na tradicionalan način, pristupa se modifikaciji tehnološkog postupka proizvodnje, tako da se proces dimljena znatno skraćuje primjenom intenzivnijeg sagorjevanja drveta čime se smanjuje opasnost po zdravlje ljudi.

U svrhu zaštite potrošača i proizvođača tradicionalnih suhomesnatih proizvoda Agencija je poduzela niz aktivnosti kako bi došlo do regulisanja navedene teme.

Jedna od aktivnosti je prevod i adaptacija Codex Alimentarius vodiča za smanjivanje kontaminacije hrane sa policikličnim aromatskim ugljikovodonicima (PAU) iz procesa dimljenja i direktnog sušenja.

Dokument je dostupan ovdje.

Share This