Sastanak predstavnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa Raiffeisen Leasing doo Sarajevo

 

 

Dana 31.08.2021.godine, u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u Sarajevu, održan je sastanak sa predstavnicima Raiffeisen Leasing doo Sarajevo. Na početku sastanka  prisutnim se obratila gđa.Sabrina Teskeredžić, direktorica Sektora za transport i komunikacije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine,  te gosp. Vjekoslav Vuković, dopredsjednik  Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, koji je prezentirao aktivnosti,  ulogu  i značaj  Komore. Dopredsjednik, gosp. Vjekoslav Vuković je dao podršku kod budućih olakšica-sufinansiranja leasing kuća, ili međunarodnih fondova prema  bh privrednicima. Svrha današnjeg sastanka je da se bh privrednicima putem Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i zainteresiranih banaka/leasing društava ponude što bolji uvjeti u finansiranju klijenata koji žele ulagati u zelene tehnologije, nova vozila i opremu.

Predstavnici Raiffeisen Leasing doo Sarajevo su upoznali predstavnike Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa kojim izazovima se susreću kako prijevoznici (klijenti) tako i  leasing društva u BiH. „Leasing društva u svom poslovanju susreću se sa brojnim problemima, a najviše problema vezano je za neusklađenost zakonske regulative sa poslovima leasinga. Leasing društva pod nadzorom su entitetskih agencija za bankarstvo, te je usklađenost poslovanja sa agencijskim regulativama često jedan od problema sa kojima se susreću leasing društva”, objasnila je direktorica Maja Jurčević. Predloženo je da se putem Komore i komorskih Udruženja  pokrene inicijativa prema nadležnim bh institucijama za što hitnijim sastankom  na kojem bi se razmatrale promjene legislative (troškovi registracije vozila, poticaji za nabavku kroz oslobađanje od carina i odgovarajućih taksi za zagađivanje okoline).

Po navedenim pitanjima, sastanak je rezultirao iniciranjem zajedničkog sastanka predstavnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine sa Upravom indirektnog/neizravnog oporezivanja Bosne i Hercegovine, Ministarstvom komunikacija i transporta BiH, Ministarstvom finansija Bosne i Hercegovine,  Udruženjem banaka i Leasing društava u BiH, Udruženjem međunarodnih i međuentitetskih cestovnih prijevoznika tereta VTK BIH, na kojem bi se razgovaralo o inicijativama za subvencioniranje privrednika, izmjenama pojedinih članova zakona, koji nisu usklađeni sa poslovima leasinga kao što su Zakon o PDV-u, Pravilnik o registraciji vozila BiH, kao svaki drugi vidovi pomoći bh privredi.

 

Share This