SAD

Službeni naziv zemlje:   Sjedinjene Američke Države
Položaj: sjevernoamerički kontinent
Glavni grad:  Washington, DC
Službeni jezik: engleski
Političko uređenje:
shodno Ustavu država sa predsjedničkim sistemom vlasti i 56 administrativnih jedinica (saveznih država)
Površina ukupno:
9.833.517 km²
Stanovništvo:
333.287.557 (podatak iz 2022.godine)
Valuta:
američki dolar (USD) ili (US$)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2022)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 282.162.411,00 309.327.143,00 320.738.994,00 328.329.953,00 331.511.512,00 332.031.554,00 333.287.557,00
BND, PPP (USD) 10.383.667.000.000,00 15.172.073.000.000,00 18.660.910.000.000,00 21.764.537.000.000,00 21.472.360.000.000,00 23.617.113.000.000,00 25.838.900.000.000,10
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 36.800,00 49.050,00 58.180,00 66.290,00 64.770,00 71.130,00 77.530,00
BDP (USD) 10.250.947.997.000,00 15.048.964.444.000,00 18.206.020.741.000,00 21.380.976.119.000,00 21.060.473.613.000,00 23.315.080.560.000,00 25.462.700.000.000,00
BDP po glavi stanovnika (USD) 36.329,96 48.650,64 56.762,73 65.120,39 63.528,63 70.219,47 76.398,59
Godišnji rast BDP – a (%) 4,08 2,71 2,71 2,29 -2,77 5,95 2,06
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -401.928.000.000,00 -432.002.000.000,00 -408.447.000.000,00 -445.955.000.000,00 -619.702.000.000,00 -846.354.000.000,00 -943.800.000.000,00
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -3,92 -2,87 -2,24 -2,09 -2,94 -3,63 -3,71
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 10,69 12,34 12,46 11,87 10,20 10,89 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 14,41 15,88 15,35 14,58 13,18 14,59 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 3,38 1,64 0,12 1,81 1,23 4,70 8,00
SDI, neto priljev (USD) 349.125.000.000,00 264.039.000.000,00 511.434.000.000,00 314.744.000.000,00 148.912.000.000,00 448.324.000.000,00 351.563.000.000,00
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. .. 5,60 4,20 .. .. ..

Izvor podataka:     World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući i građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Sjedinjenih Američkih Država, primjetno je da primarni sektor (u dijelu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva) sudjeluje sa 0,96 % u spomenutoj vrijednosti.

Promatrajući ovaj sektor u oblasti poljoprivrede, primjećuje se njegova usmjerenost ka organiziranom i standardiziranom kontroliranom uzgoju poljoprivrednih kultura, pri čemu dominiraju uzgoj soje, kao i kukuruza, te pšenice.

Također, stočarstvo se nameće kao jedna od prosperitetnijih grana primarnog sektora u Sjedinjenim Američkim Državama – pogotovo za razvoj domaće mesne i mesoprerađivačke industrije, pa shodno tomu indirektno utječe na daljnji privredni rast i razvoj prehrambene, kulinarske, ugostiteljske i trgovačke ponude. Navedeni rast i razvoj se dobrim dijelom ostvaruje putem plasmana prethodno spomenutih proizvoda i poluproizvoda na tržište, kroz standardizirane, a u velikom broju slučajeva i licencirane, prodajne i uslužne lanace (trgovine, restorani, hoteli, …).

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u segmentu industrijskih grana – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 17,88 %, a čine ga energetika, te elektro industrija, mašinska industrija, auto industrija, robotika, inžinjering, farmaceutska industrija, drvna industrija, ali i prehrambena industrija.

Tercijalni sektor obuhvaća uslužne privredne grane i svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 77,60 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Sjedinjenih Američkih Država, kreirajući time najveći dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu navedene zemlje. Financije, te osiguranje, kao i transport, telekomunikacije, građevinarstvo, trgovina i turizam konfiguriraju spomenuti sektor zajedno sa drugim uslužnim djelatnostima.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Sjedinjenih Američkih Država na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 2.063 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Sjedinjenih Američkih Država navodimo slijedom: „27“ – mineralna goriva, ... (18,35 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (11,13 %), „85“ – električne mašine i ... (9,59 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (6,54 %), „88“ – avioni, letjelice ... (4,99 %), „90“ – optički, fotografski ... (4,8 %), „71“ – prirodni ili kultivisani ... (4,48 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (4,05 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (4,04 %), te „99“ – nerazvrstani proizvodi (3,05 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Sjedinjenih Američkih Država na međunarodno tržište čine 28,98 % od ukupnog izvoza Sjedinjenih Američkih Država u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Sjedinjenih Američkih Država sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 3.376 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Sjedinjenih Američkih Država jesu „85“ – električne mašine i ... (14,13 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (14,1 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (9,76 %), „27“ – mineralna goriva, ... (9,56 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (4,89 %), „99“ – nerazvrstani proizvodi (3,47 %), „90“ – optički, fotografski ... (3,41 %), „71“ – prirodni i kultivisani ... (2,87 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (2,66 %), te „94“ – namještaj, madraci ... (2,57 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Sjedinjenih Američkih Država čine 32,58 % od ukupnog uvoza Sjedinjenih Američkih Država sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnim institucijama, asocijacijama i organizacijama omogućeno je učestvovanje Sjedinjenih Američkih Država u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih pravnih organizacijskih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i organizacija u kojima je ova zemlja član i to kako slijedi u nastavku teksta:

 • UN
 • NATO
 • OECD
 • WCO
 • ICC
 • IBRD
 • EBRD
 • IMF
 • WTO
 • APEC
 • NAFTA
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (+1)

Internet domena:                             .us

Glavni izvozni partneri top 10 / 2022 / %
Glavni uvozni partneri top 10 / 2022 / %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezi i poreska politika

Vlast u Sjedinjenim Američkim Državama organizirana je na više nivoa, pa se shodno pripadajućem nivou vrši i oporezivanje.

Porezi se plaćaju na dohodak, druga lična primanja, imovinu, promet, kapitalne dobitke, dividende, uvoz, nekretnine i poklone.

Porezi na neto dohodak fizičkih i pravnih lica obračunavaju se na federalnom nivou, na nivou većine saveznih država, ali i na nivoima pojedinih lokalnih vlasti.

Građanima i rezidentima u Sjedinjenim Američkim Državama oporezuje se ukupni dohodak bez obzira gdje je nastao (unutar ili izvan Sjedinjenih Američkih Država), ali im se (u ovom slučaju) od osnovice odbijaju porezi plaćeni u drugim zemljama.

Također, većina troškova poslovanja odbija se od oporezive osnovice, kao i medicinski troškovi, te davanja u dobrotvorne svrhe.

Porez na dobit na državnom nivou iznosi 21 %, a na lokalnom se kreće od 0 % do 12 %.

Carine u Sjedinjenim Američkim Državama

Carinske stope Sjedinjenih Američkih Država po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda, iznose:

 • „Svi proizvodi“ (3,52 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (3,07 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,70 %)

Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije i potrebna je prilikom provođenja carinskog postupka na određenom carinskom prostoru.

Pod dodatnom dokumentacijom potrebnom za izvoz navodimo uvoznu dozvolu, certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda i (ili) usluga … veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumentacija tražena od nadležnih institucija, organa i tijela Sjedinjenih Američkih Država.

Slijedom navedenog, obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Sjedinjenih Američkih Država. Takvi zahtjevi proizlaze iz važeće zakonodavne legislative zemlje, pa njihovo ispunjavanje dovodi do regulacije carinskih postupaka kroz primjenu carinskih procedura važećih na tržištu.

Na robu i usluge definiranu kroz zakonsku regulativu i propise Sjedinjenih Američkih Država plaćaju se akcize na tržištu. Spomenute dadžbine variraju shodno proizvodu ili usluzi, pa se sukladno tome svrstaju u različite akcizne razrede i plaćaju na alkohol i alkoholna pića, duhan, prerađevine duhana, duhanske proizvode, vozila, naoružanje, gorivo (ugalj, nafta, plin), kao i na druge akcizne robe.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište.

Istodobno je neophodno obratiti pažnju na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

Pored spomenutih poreza i carina, značajno je spomenuti i izdvajanja vezana za dadžbine u zdravstvenom osiguranju i skrbi prema ugroženim kategorijama stanovištva, koje se plaćaju u vidu propisanih taksi.

Uvozne procedure

Poljoprivredni proizvodi koji ulaze na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država moraju zadovoljavati pravila Agencije – FDA (Food and Drug Administration) i pravila Ministarstva poljoprivrede (USDA – US Agricultural Department). S tim u vezi navodimo nekoliko spomenutih pravila:

 • Mliječni proizvodi moraju imati uvoznu dozvolu, a primjenjuju se i kvote. Ovi proizvodi moraju zadovoljiti rigorozne sanitarne zahtjeve i zahtjeve vezane za pakiranje i označavanja proizvoda (obavezno je navesti opis i sastav proizvoda)
 • Za većinu vrsta voća, povrća, kao i za lješnjake potrebne su uvozne dozvole koje izdaje APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service)
 • Mesne prerađevine, u Sjedinjene Američke Države, moguće je uvesti jedino preko luka u kojima se nalaze punktovi za sanitarnu inspekciju

Gotovo 20 % uvoza u Sjedinjene Američke Države čine prehrambeni proizvodi. Kao zaštitu od potencijalnog bioterorizma, Američki Kongres donio je Zakon o bioterorizmu kojim se nalaže Agenciji – FDA da razvije dva sistema:

 • sistem koji omogućava registraciju pogona za proizvodnju, preradu, pakiranje i čuvanje prehrambenih proizvoda koji su namijenjeni potrošnji u Sjedinjenim Američkim Državama
 • sistem za prethodnu najavu, odnosno podnošenje zahtjeva Agenciji – FDA za uvoz prehrambenih proizvoda u Sjedinjene Američke Države, a spomenuti se (pri tome) podnose elektronskim putem

Industrijski proizvodi moraju biti usuglašeni sa američkim standardima, što može iziskivati dodatne troškove prilagodbe proizvoda i uvođenja traženih standarda.

Sigurnost električne opreme mora garantirati neovisno tijelo, a takvih ima više od 2.700 (od općinskog do federalnog nivoa u Sjedinjenim Američkim Državama) zavisno o kojoj se američkoj saveznoj državi radi.

Budući da nema centraliziranih informacija o standardima, izvozniku se preporučuje da uvijek traži pomoć svoga uvoznika po ovom pitanju i obavi konsultacije sa istim.

Carinska dokumentacija razlikuje se zavisno od proizvoda za koje se pribavlja, no obavezna je faktura i certifikat o porijeklu proizvoda.

U slučaju tekstilnih proizvoda neophodno je pribaviti opširniju dokumentaciju.

Pravila i zahtjevi vezani za označavanje proizvoda, također, mogu iziskivati dodatne troškove za izvoznike.

Sjedinjene Američke Države primjenjuju i zabranu uvoza pojedinih roba ukoliko one sadrže sirovine, poluproizvode i komponente (u vidu finalnog proizvoda) koje su porijeklom iz zemalja iz kojih je uvoz zabranjen.

Listu zemalja pod potpunom ili djelimičnom zabranom, možete pronaći na „U.S. Department of the Treasury“.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa SAD

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)52.459.041,5268.763.624,06157.445.262,99178.951.918,2035.646.203,42
UVOZ (KM)559.573.523,89259.945.789,69164.761.798,59328.424.166,6454.821.278,02
OBIM (KM)612.032.565,41328.709.413,75322.207.061,58507.376.084,8490.467.481,44
SALDO (KM)-507.114.482,37-191.182.165,63-7.316.535,60-149.472.248,44-19.175.074,60
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)9,3726,4595,5654,4965,02

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Sjedinjene Američke Države, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron28,96%
9404Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (npr madraci, jorgani, perine, jastuci i jas20,95%
3603Sporogoreći štapini, detonirajući štapini8,70%
7907Ostali proizvodi od cinka5,03%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:5,01%
9305Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnog broja 9301 do 9304:3,77%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe3,50%
7610Konstrukcije od aluminija (osim montažnih zgrada i2,64%
9506Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući1,61%
7308Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 91,46%
Ostali18,37%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Sjedinjenih Američkih Država, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2701Kameni ugalj; briketi i slična kruta goriva od kamenog uglja:70,72%
3904Polimeri vinil hlorida ili drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima:3,71%
2606Rude aluminijuma i koncentarta2,37%
0802Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni:1,71%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi1,66%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari1,63%
8460Masine alatke za ciscenje (abrazivom i sl.), ostre1,45%
8471Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bi1,21%
8414Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijska ili recirku1,04%
0901Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kahvine ljuske i opne, zamjene kahve što s0,94%
Ostali13,56%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

„Sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija“ potpisan je između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, kao i niz drugih bilateralnih pravnih akata u području diplomatskih odnosa, kao i sporazumi na polju ekonomske suradnje, te znanosti, ali i kulture.

„Sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija“ možete pogledati na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Shodno postojećoj informaciji, objavljenoj na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine (do 29.08.2023. godine), Sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija potpisan je 12.07.1996. godine.

Informaciju o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata, (potpisanih, ratificiranih ili onih u postupku) između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, možete potražiti na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Jednako tako, sadržaje i tekstove ostalih bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, nadalje možete potražiti na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07