“Kigali amandman Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač“ naziv je radionice održane 09-10. jula 2019. godine u Sarajevu.

Cilj radionice, koju je organizovalo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, bio je da se predstavi opšti pregled Kigali amandmana Montrealskog protokola, alternativne tehnologije, kao i da se sa učesnicima radionice razmotre mogući modeli za efikasniju implementaciju Kigali amandmana u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na energetsku efikasnost u sektoru hlađenja kao i sigurnosne standarde.

Radionica je bila podijeljena na pet sesija tokom kojih su učesnici imali priliku upoznati se sa: opštim aspektima Kigali amandmana, smanjenju potrošnje HFC supstanci, dostupnim tehnologijama u procesu smanjenja potrošnje HFC supstanci, vezi energetske efikasnosti i tranzicionih mogućnosti u sektoru hlađenja, te alternativama sa niskim GWP potencijalom u sektoru hlađenja i klimatizacije.

Inače,  Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač je posljednji put izmijenjen na 28. sastanku Zemalja članica Montrealskog protokola, koji se održao u Kigaliju, Ruanda 2016. godine, sa ciljem smanjenja potrošnje HFC supstanci, koje kao gasovi sa efektom staklene bašte,imaju uticaj na klimatske promjene hiljadu puta veći nego CO2.

Kigali amandmanom, zemlje su se obavezale da smanje proizvodnju i potrošnju HFC supstanci za 80% u narednih 30 godina. Zahvaljujući smanjenju potrošnje ovih supstanci očekuje se da će se izbjeći više od 80 milijardi metričkih tona emisije CO2Eq do 2050. godine, dok će se i dalje štiti ozonski omotač. Stoga će Montrealski protokol povećati svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena zajedno sa Pariškim sporazumom.

Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO)kao implementaciona agencija, jedna je od agencijakoja igra ključnu ulogu u međunarodnim naporima za samanjenje potrošnje HFC supstanci.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji sa Ministarstvom za prostornu uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma koordinira provedbu Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača.

Prezentacije sa dvodnevne radionice možete preuzeti ovdje.