Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je napravila kratak presjek trenutnog stanja primjenjivosti EUROKODOVA u BiH.

Za preuzimanje eurokodova u sistem bosanskohercegovačke standardizacije i njihovo objavljivanje, te pripremu nacionalnih dodataka zadužena su tri Tehnička komiteta Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine: BAS/TC 58 Projektiranje građevinskih konstrukcija – Eurokod EN 1990, eurokodovi 1, 7, 8 i 9; -BAS/TC 61 Projektiranje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6; – BAS/TC 62 Projektiranje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 3 i 5.

Eurokodovi uključuju 10 standarda (EN 1990 – 1999) koji pokrivaju različite teme koje se tiču građevinarstva. Veza između eurokodova data je ispod:
Sadržaj eurokodova:

Oznaka                                              Naslov

EN 1990 Eurokod: Osnova projektovanja konstrukcija
EN 1991 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije
EN 1992 Eurokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija
EN 1993 Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija
EN 1994 Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona
EN 1995 Eurokod 5: Projektovanje drvenih konstrukcija
EN 1996 Eurokod 6: Projektovanje zidanih konstrukcija
EN 1997 Eurokod 7: Geotehničko projektovanje
EN 1998 Eurokod 8: Projektovanje konstrukcija otpornih na djelovanje potresa
EN 1999 Eurokod 9: Projektovanje aluminijumskih konstrukcija.

Svaki od eurokodova (izuzev EN 1990) podijeljen je u određeni broj dijelova koji pokrivaju specifične aspekte predmetne oblasti. Ukupno ima 58 dijelova eurokodova.

Svaki od eurokodova koji se tiče materijala ima Dio 1-1 koji pokriva projektovanje zgrada i drugih građevinskih konstrukcija i Dio 1-2 za projektovanje konstrukcija izloženih dejstvu požara. Eurokodovi za beton, čelik, spregnute konstrukcije od čelika i betona, te drvene konstrukcije i otpornost na zemljotres imaju Dio 2 koji obuhvata projektovanje mostova. Ovi dijelovi 2 trebaju biti korišteni u kombinaciji s odgovarajućim opšim dijelovima (dijelovi 1).

Pregled stanja EUROKODOVA u Bosni i Hercegovini sa današnjim danom je sljedeći:

1. Svi eurokodovi ( 57 dijelova) su objavljeni i u primjeni su;
2. Objavljen je i EUROKOD 0 (58 dio), a to je ustvari uvodni dio
3. Objavljena su i tri nacionalna dodatka za temperaturu , snijeg i vjetar, dok je Seizmika na tehničkoj obradi i njeno objavljivanje se očekuje u narednih petnestak dana.

Sa zadovoljstvom se može konstatovati da je odrađen sveobuhvatan i jedan veliki posao od koga će struka koja se bavi ovim poslom, kao i bosanskohercegovačka privreda imati velike benefite u narednom vremenu i svom putu ka EU.

Sve informacije u vezi sa EUROKODOVIMA možete pronaći na stranici Instituta za standardizaciju BiH ( https://www.bas.gov.ba/ ). Izrađen je i Priručnik o eurokodovima koji je I objavljen je u elektronskom obliku na stranici ( https://eurokodovi.ba/handbook/?lang=hr ).

Plan Instituta za standrdizaciju BiH je da u narednom periodu radi na izradi Nacionalnih dodataka i u ostalim oblastima, a ta aktivnost će prvenstveno zavisiti od finansijskih sredstava i od opredeljenja da li će se izrađivati domaći ili će se prevoditi evropski .