Predstavljeni rezultati istraživanja o korupciji u privatnom sektoru u BiH

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković učestvovao je na konferenciji na kojoj je predstavljena sveobuhvatna analiza i preporuke za prevenciju korupcije koja je povezana s privatnim sektorom u BiH. Na konferenciji je razgovarano o korupciji u privatnom sektoru i odnosu privatnog i javnog sektora, te mogućnostima da se privatni sektor uključi u borbu protiv korupcije. Učesnici konfenencije bili su predstavnici: Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva privrede na BiH, entitetskim, BD BiH i kantonalnim nivoima, privredne komore na entitetskim, BD BiH i kantonalnim nivoima, udruženja poslodavaca na svim nivoima u BiH, antikorupcijska tijela na svim nivoima u BiH, predstavnici OCD aktivnih u borbi protiv korupcije i razvoju poslovnog sektora, medijska i novinarska udruženja, stručnjaci koji su dali svoj doprinos u prethodnom radu na prevenciji korupcije u vezi sa privatnim sektorom i/ili razvoju poslovnog sektora.

Obračajući se na konferenciji predsjednik Vuković je istakao da je vrijeme da Bosna i Hercegovina počne poduzimati korake spram svih planova koje je donijela prema dostizanju evropskih vrijednosti i standarda.
“Planove integriteta imamo gotovo u svim institucijama BiH i mi ih promoviramo u komori da se spuštaju u privatni sektor. U privatnom sektoru korupcija je nažalost postala stil života, a u privrednom segmentu stil poslovanja. Težimo povećanju konkurentnosti i transparentnosti, što bi donijelo suzbijanje korupcije. Okrećemo se digitalnim modalitetima poslovanja i apelujemo da se Zakon o javnim nabavkama digitalizuje. Privrednike najviše boli što BiH ima 340 različitih nameta, dok od nivoa općine do države ima 4.000 različitih nameta. Zamislite koji je to nivo opterećenja i manipulacije koji se ljudima nameće i pravi porozna mjesta za razvoj korupcije. Privrednici su namete ukalkulisali u cijene svojih proizvoda i ne vide izlaz iz toga. Ogroman broj pravila i podzakonskih akata donosi se bez konsultovanja zajednice na koju se odnosi. Rijetke institucije zaista traže mišljenje Vanjskotrgovinske komore BiH iako bi to sve po zakonu morale učiniti, jer se u suprotnom otvaraju ogromni prostori za manipulativne radnje”. Naglašava da 70 posto proizvoda iz BiH zadovoljava tržište Evropske unije,ali da sada treba tome prilagoditi i poslovanje.

Analizu su predstavili stručnjaci angažirani na IPAK projektu Aleksandar Draganić i Zlatan Omerspahić.
“Uzroci korupcije su i dalje isti”, kazao je Draganić. “Govorimo o slabom radu pravosuđa, zarobljavanju države od strane političkih elita, neadekvatnoj organizaciji institucija, te ogromnom upravljanju resursima na nivo u države, što u društvu kakva je BiH može predstavljati ogroman izvor korupcije”, navodi Draganić. Omerspahić je u preporukama naglasio obavezu BiH prilagođavanja standardima Evropske unije. “Govorimo o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji je BiH potpisala, a kojim se u različitim oblastima, uključujući i korupciju, nameće da prati standarde EU prilikom donošenja svojih propisa. Regulatorni okvir kojim smo se mi u publikaciji bavili tiče se krivično – pravnih propisa, propise iz javnih nabavki, sukob interesa, finansiranje političkih stranaka, zaštita osoba koje prijavljuju korupciju, koncesiji, itd ” navodi Omerspahić. Takođe naglašava da je generalni stav da BiH treba “bolja regulativa”, te da na trenutačni kvalitet propisa utiče složenost političkog sistema i državnog uređenja, te dostignuti sistem ekonomskog razvoja koji BiH prevashodno određuje kao državu u razvoju i u kojoj su nužne strukturalne reforme. U institucionalnom okviru posebno je naglasio uloga Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, te Komisiju za strategiju za borbu protiv korupcije RS – a i Antikorupcioni tim Vlade FBiH na entitetskim nivoima, kao i antikoruptivne timove na nivoima kantona.
Dodao je da u području borbe protiv korupcije u javnom sektoru postoje izuzetno loši rezultati, dok u navedenim institucijama nije primijećeno bavljenje pitanjima korupcije u privatnom sektoru.

Na konferenciji su predstavljeni nalazi i preporuke analize koje je pripremio projektni tim,a predložena je mapa puta za poboljšanje prevencije korupcije koja je povezana s privatnim sektorom u BiH, kao i razmatranje mogućnosti da relevantni sudionici postupaju u skladu s preporukama.