Pravilnik o načinu utvrđivanja međunarodnog karaktera sajma

Zakonom o industrijskom dizajnu (Službeni glasnik BiH” broj 53/10), član 25. stav 3. propisano je da „Uvjerenje da je izložbi, odnosno sajmu održanom u BiH zvanično priznat međunarodni karakter izdaje Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine“.

U Bosni i Hercegovini, do danas, nisu postojala pravila za utvrđivanje međunarodnog karaktera sajma koji se organizuje u BiH.
Na ovu pojavu već dugi niz godina ukazuje i Grupacija organizatora sajmova u BiH, koja je inicirala potrebu donošenje predmetnog Pravilnika.

Nakon sprovedenih sveobuhvatnih konsultacije sa privrednim subjektima u BiH koji se bave organizacijom sajmova, putem Grupacije organizatora pri VTK/STK BiH, Upravni odbor VTK/STK BiH je usvojio Pravilnik o načinu utvrđivanja međunarodnog karaktera sajma.

Cjelokupan tekst Pravilnika se nalazi na: Pravilnik

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje sajam održan u Bosni i Hercegovini treba ispuniti da bi stekao međunarodni karakter.

Organizator sajma, koji ispunjava uslove propisane predmetnim pravilnikom, treba da podnese VTK/STK BiH Zahtjev za utvđivanje međunarodnog karaktera sajma organizovanog u Bosni i Hercegovini.

Zahtjev možete preuzeti: Zahtjev za utvrđivanje međunarodnog karaktera sajma F

Zahtjev, zajedno sa prilozima, dostavljaju se elektronskim putem na kontakt javni.dokumenti@komorabih.ba i putem pošte na adresu:
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH
Branislava Đurđeva 10,
71 000 Sarajevo

Napomena: Rok za dostavu zahtjeva je 30 dana po završetku sajma.
Ukoliko jedan organizator organizuje više sajmova, zahtjev treba popuniti za svaki događaj posebno.