Poziv za dostavu radova za prvi broj naučnog časopisa „InfokomScience”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je pokrenula aktivnosti za izdavanje prvog naučnog časopisa „InfokomScience”, zbornika naučnih i stručnih radova, prikaze i prijevode iz oblasti ekonomskih nauka i studentskih radova.

Cilj časopisa je da stručnoj javnosti i akademskoj zajednici omogućimo objavu stručnih radova od interesa za poslovnu zajednicu, ali i širu javnost.

U skladu s navednim, pozivamo Vas da dostavite radove za prvi broj časopisa čije izdavanje je planirano za juni/juli 2022. godine.

Radovi podliježu anonimnoj recenziji i kategoriziraju se odlukom Redakcije i na prijedlog recenzenata u jednu od sljedećih kategorija:

  • originalni naučni članak – sadrži neobjavljene rezultate izvornih naučnih
    istraživanja
  • pregledni naučni članak – sadrži sažet i kritičan prikaz jedne oblasti, sa
    detaljnim pregledom literature, iz kojeg je vidljiv doprinos autora toj oblasti
  • stručni članak – sadrži korisne stručne priloge

Prednost prilikom objavljivanja će imati originalni naučni članci, nakon toga pregledni naučni članci i nakon toga stručni članci.

Vaše radove možete slati putem e- maila na adresu casopis@komorabih.ba do 29. aprila 2022. godine.

Više informacija, kao i samo uputstvo možete pronaći na linku: https://infokomscience.komorabih.ba/.