Poziv vozačima na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu – Tuzla

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao nositelj Konzorcija, poziva vozače na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta/roba i putnika, koji će se održati u Tuzli u sljedećim terminima:

• 25. januar (četvrtak)
• 26. januar (petak)
• 27. januar (subota)
• 1. februar (četvrtak)
• 2. februar (petak)
• 3. februar (subota)

Vanjskotrgovinska komora BiH, kao nositelj Konzorcija, poslove stručnog osposobljavanja vozača i upravitelja prijevoza obavlja na osnovu Ugovora o obavljanju poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom drumskom prevozu, broj: 11-13-1-1765-25/22 od 15.3.2023. godine, potpisanog između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Konzorcija.

Obuka se realizira u skladu sa nastavnim planovima i programima početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja koji čine tematske jedinice određene Pravilnikom o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača (“Službeni glasnik BiH”, broj: 77/14, 65/18).

Kandidati koji pohađaju program početnog stručnog osposobljavanja imaju obavezu polagati pismeni ispit. Potvrda o početnoj stručnoj osposobljenosti vozača izdaje se nakon uspješno položenog pismenog ispita i nije prenosiva na drugo lice. Kandidatima koji pohađaju program periodičnog stručnog osposobljavanja izdaje se potvrda o stručnoj osposobljenosti nakon odslušane nastave.

Posjedovanje Potvrde o stručnoj osposobljenosti vozača jedan je od uvjeta za stjecanje kvalifikacijske kartice vozača.

Na osnovu Člana 34. Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača (“Službeni glasnik BiH”, broj: 77/14, 65/18), obaveze stjecanja početne stručne osposobljenosti vozača i polaganja ispita oslobođeni su vozači koji posjedujuju:
• vozačku dozvolu kategorija D1, D1+E, D ili D+E ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao identična, izdatu najkasnije do 10. septembra 2008. godine;
• vozačku dozvolu kategorija C1, C1+E, C ili C+E ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao identična, izdatu najkasnije do 10. septembra 2009. godine.

Prijava učešća na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača vrši se:
• dostavljanjem popunjene prijave i prateće dokumentacije (navedeno u prijavi) na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba
• uplatom kotizacije u iznosu od 345,00 KM + PDV za početno, odnosno 194,00 KM + PDV za periodično stručno osposobljavanje

Cijena je određena Cjenovnikom stručnog osposobljavanja i ispita upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, koji je donijelo Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 8/12).

Nakon izvršene prijave kandidate će kontaktirati voditelj škole ispred Konzorcija, sa informacijom o tačnoj lokaciji održavanja stručnog osposobljavanja i načinu uplate kotizacije.

Za više informacija o programima stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, zainteresirani kandidati mogu poslati upit na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozvati broj telefona 033/566-204 i 033/566-200.

PRIJAVA 

Share This