Poziv evropske privrede: Proširiti EU na Zapadni Balkan

 

 

Oko 20 miliona kompanija okuplјenih u komorama članicama Eurokomore, poslovnu zajednicu Zapadnog Balkana već vide kao dio evropske privrede i žele da ekonomije Zapadnog Balkana što prije i formalno postanu dio Evropske unije. Tu jasnu poruku, kao najbolјu podršku proširenju EU na Zapadni Balkan i aktivnostima Komorskog investicionog foruma zapadnobalknaske šestorke Evrokomora je uputila novom Evropskom parlementu i Evropskoj komisiji.

U zvaničnom dokumentu, u kome najveća evropska biznis asocijacija iznosi svoje stavove i preporuke za internacionalizaciju poslovanja evropske privrede, kao jednom od svojih klјučnih prioriteta, i o budućim odnosima sa velikim igračima na međunarodnoj ekonomskoj sceni, kao što su Kina i SAD, ali i latinoameričkim i afričkim zemlјama, poseban akcenat je stavlјen na saradnju sa zapadnobalkanskim ekonomijama.

Eurokomora, pod čijim krovom je 46 nacionalnih i 1700 regionalnih i lokalnih privrednih komora iz cele Evrope, u poruci evropskim institucijama, pozdravila je pozitivan zamah i napredak u procesu proširenja EU na Zapadni Balkan i zajedno sa zapadnobalkanskim Komorskim investicionim forumom, pozvala ih da snažnije podrže mala i srednja preduzeća regiona u digitalizaciji poslovanja, bolјem korišćenju inovacionog potencijala, lakšem pristupu finansijama i prilagođavanju EU pravilima i standardima, kako bi što pre uživala konkretne koristi od procesa evropskih integracija.

Istovremeno, Eurokomora i Komorski investicioni forum ovim dokumentom i zvanično su pozvale novu Evropsku komisiju na sprovođenje dosadašnjih dogovora i uspostavlјanje zajedničke biznis platforme za kontinuiranu saradnju evropskih institucija sa poslovnom zajednicom Zapadnog Balkana posredstvom koje će se, kroz javno-privatni dijalog, rješavati pitanja značajna za privredu, kao što su olakšavanje trgovine, kraće prekogranične procedure, konkurentniji status naše industrije usluga, bolјi pristup fondovima.

U zvaničnom saopštenju Eurokomore posebno se ističe značaj aktivnosti na unapređenju stručnog osposoblјavanja i učenja uz rad kroz dualno obrazovanje zasnovano na najbolјoj praksi EU. Eurokomora i Komorski investicioni forum predlažu dalјe jačanje mehanizama poslovne podrške na Zapadnom Balkanu po ugledu na praksu razvijenih zemalјa, odnosno komora i ambiciozniji razvoj pretpristupnih programa i mehanizama predviđenih u okviru evropskih strukturnih i investicionih fondova i Evropskog fonda za strateška ulaganja, uklјučujući i proširenje obima i unapređenje investicionog okvira za razvoj privatnog sektora na Zapadni Balkan. Prije svega, radi bolјeg pristupa finansijama za mala i srednja preduzeća sa visokim potencijalom za rast i razvoj.

Stav Eurokomore je i da bi partneri sa Zapadnog Balkana trebalo da budu, svuda gde je to moguće, uklјučeni u različite tehničke odbore EU i radne grupe Evropske komisije, posebno one koje se bave ekonomskim, finansijskim i pitanjima standardizacije poslovanja.

Sve to bi, kako se navodi u dokumentu i saopštenju, doprinjelo smanjenju troškova privrede i dalјem jačanju konkurentnosti regiona.

Share This