Poziv bh. firmama za iskazivanje interesa za učešće u projektu EU4BusinessRecovery – GREEN RECOVERY

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH potpisala Memorandum o razumijevanju povodom zajedničke saradnje na Green Recovery komponenti Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery projekta.

Glavni partner u implementaciji projektne komponente, VTK/STK BIH je prepoznata kao ključna institucija za podršku jačanju bh. kompanija kao pojedinačnih korisnica granta, tako i zelenih lanaca vrijednosti unutar Bosne i Hercegovine, s ciljem uvezivanja u regionalne i EU lance vrijednosti.

Projekat se implementira do augusta 2024. godine, a fokus je na podizanju svijesti o važnosti primjene zelene ekonomije (unapređenje javno-privatnog dijaloga), izgradnji kapaciteta svih nadležnih institucija, te podršci uvođenju zelenih poslovnih modela za pet pilot-kompanija iz sektora metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije u segmentu razvijanja poslovanja po principima cirkularne ekonomije.

Aktivnosti koje se odnose na privatni sektor (mala i srednja poduzeća u oblastima metaloprerade i drvoprerade), uključuju:

• Identifikaciju zelenih poslovnih modela i definiranje kriterija za izbor pilot-kompanija
• Selekciju i potpisivanje ugovora sa 5 pilot-kompanija
Podršku pilot-kompanijama u njihovoj transformaciji ka zelenim poslovnim modelima
• Pripremu studije (Baseline study) o važnosti zelenih poslovnih modela za izvozna tržišta i inozemne kupce uključujući regulatorne zahtjeve EU
• Pripremu izvještaja o naučenim lekcijama na osnovu implementiranih pilot projekata
• Studijsku posjetu za predstavnike privatnog sektora.

Pored navedenih aktivnosti, bh. kompanije će imati priliku sudjelovati u nekoliko stručnih edukacija u oblastima zelene ekonomije.

Kriteriji za izbor pet bh. kompanija koje mogu biti korisnice podrške za uvođenje zelenih poslovnih modela su:

• Izvozno-orijentirani* MMSP** iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora koji posluju minimalno 4 godine, čija je primarna djelatnost klasificirana pod nekim od sljedećih kodova (KD):
o 16 (izuzev 16.1)
o 25 (izuzev 25.4)
o 28
o 29
o 31
• Spremnost na učešće u troškovima uvođenja zelenog poslovnog modela u vlastitoj kompaniji, pri čemu Projekat obezbjeđuje grant sredstva do 60.000 EUR po kompaniji, a kompanija-korisnica učestvuje sa minimalno 30% ukupnih troškova projekta (od čega 20% može biti za bruto plate uposlenika)
• Kompanije prethodno nisu implementirale aktivnosti koje se odnose na zelene poslovne modele/ zelenu proizvodnju, ili su trenutno u početnim fazama implementacije takvih modela;
• Kompanije moraju iskazati jasan interes za implementaciju pilot projekata (implementacija aktivnosti mora biti relevantna za poslovanje kompanije – npr. omogućiti izlazak na nova tržišta, sticanje novih kupaca i sl.);
• Kompanije ne mogu imati podružnice registrovane u SR Njemačkoj;
• Kompanije ne mogu biti dio grupacije, ukoliko ne zadovoljava EU kriterije za MSP.

* Preduzeća koja ostvaruju izvoz preko 30% od ukupnog prihoda iz podržanih sektora.
** MMSP-ovi su definirani kao preduzeća koja upošljavaju manje od 250 osoba i koja imaju godišnji prihod od najviše 50 miliona Eura i/ili ukupan godišnji iznos bilansa stanja od najviše 43 miliona Eura.

Oblasti u kojima je moguće predložiti uvođenje zelenog poslovnog modela u kompaniji su:
1. Uvođenje resursne efikasnosti u poslovanje
2. Implementacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) i sistema upravljanja energijom (EnMS)
3. Implementacija cirkularnih poslovnih modela
4. Upravljanje otpadom.

Ovim putem pozivamo zainteresirane bh. kompanije koje zadovoljavaju navedene kriterije, da najkasnije do 13. aprila/travnja 2022. godine izraze preliminarni interes za učešće u projektu, popunjavanjem prijave na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/1gqi5vnr7v9SQ-sKzwIMmMlhcrETUGIrM8zhICBaDGvQ/edit

Za Vaša pitanja, možete nas kontaktirati:

– Za firme iz metaloprerađivačkog sektora: Aida Vidimlić , Tel: 033 566 233, E-mail: aida.vidimlic@komorabih.ba
– Za firme iz drvoprerađivačkog sektora: Lejla Međedović, Tel: 033 566 231, E-mail: lejla.mededovic@komorabih.ba.

Share This