Potpredsjednik Vuković na UNODC radionici na temu borbe protiv korupcije

 

 

U organizaciji UNODC-a (United Nations Office on Drugs and Crime) u Beogradu je održana radionica na temu borbe protiv korupcije kojoj je prisustvovao potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković.

Dvodnevna radionica je okupila predstavnike vlada, civilnog društva i privatnog sektora zemalja Zapadnog Balkana, plus Moldavija, kako bi razgovarali o kolektivnim akcijama za borbu protiv korupcije. Prvog dana radionice prisutnima je predstavljena UN-ova Konvencija protiv korupcije, dok je drugi dan bio posvećen antikorupcijskom usklađivanju i vrijednostima u privatnom sektoru, te saradnji i multilateralnom pristupu u borbi protiv korupcije.

Potpredsjednik Vuković je u svom obraćanju istakao da je borba protiv korupcije u privatnom sektoru i primjena relevantnih odredbi UNCAC-a, kao glavnog međunarodnog standarda u ovoj oblasti, od velikog značaja, posebno sa aspekta negativnog uticaja koji korupcija ima na ekonomske tokove, te izaziva ogromne troškove za investitore u našim zemljama. Ključna uloga Komore u jačanju integriteta i borbi protiv korupcije u privatnom sektoru definisana je i nacionalnim antikorupcijskim strategijama i politikama, uključujući Strategiju borbe protiv korupcije u BiH i njen Akcioni plan 2015-2019. Prema njegovom mišljenju, prioritetne aktivnosti trebaju biti fokusirane na jačanje javno-privatnog partnerstva i sinergiju u naporima za borbu protiv korupcije. Prema riječima potpredsjednika Vukovića, članom 12 UNCAC-a propisano je kontinuirano podizanje svesti i promovisanje integriteta poslovanja, koje uvođenjem pravila etike i sukoba interesa, kao i programa i obuka o etici, integritetu i usklađenosti, te uspostavljanje sistema prijava nepravilnosti mogu doprinijeti boljim rezultatima borbe protiv korupcije na nivou privatnih kompanija. Jedna od korisnih preventivnih mjera koje se mogu razmatrati u tom pogledu jeste implementacija mehanizama procjene rizika korupcije u privatnom sektoru. Jačanje sposobnosti kompanija da identifikuju rizike i njima uspešno upravljaju omogućilo bi blagovremenu identifikaciju rizičnih područja čime bi se značajno smanjile mogućnosti za korupciju. Postojeći standardi, metodologije i smjernice, kako na međunarodnom, tako i na regionalnom nivou, mogu se koristiti i dodatno prilagođavati nacionalnom pravnom okviru, kontekstu i okolnostima.

Potpredsjednik Vuković je posebno naglasio važnost regionalne saradnje u ovoj oblasti, kako kroz postojeće regionalne platforme ekonomskog karaktera poput Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana i Investicionog komiteta za Jugoistočnu Evropu (SEEIC ), tako i onih u oblasti borbe protiv korupcije, kao što su Regionalna antikorupcijska inicijativa i antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva.

Prema riječima potpredsjednika Vukovića, VTK/STK BiH je spremna i otvorena za saradnju sa svim relevantnim institucijama i organizacijama kojima je zajednički cilj doprinijeti boljem ekonomskom rastu, privlačenju investicija i poboljšanju poslovanja na nacionalnom nivou, a samim tim i cjelokupnom regionu jugoistočne Evrope.