Održana treća sjednica Skupštine VTK/STK BiH

 

 

U Sarajevu je održana treća sjednica Skupštine Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH na kojoj su usvojeni Izvještaj o radu VTK/STK BiH za 2022. godinu i Izvještaj o finansijsko-materijalnom poslovanju VTK/STK BiH za 2022. godinu.

Razmatrana je i usvojena i informacija o naplati članarine za 2022. godinu, a Skupština je usvojila i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o članarini VTK/STK BiH za 2023. godinu.

Konstatovano je da je Komora tokom 2022. godine provela planirane aktivnosti, ali da je obavljeno i niz aktivnosti koje su bile u interesu poslovne zajednice, a koje su nametnute zbog ekonomske krize. Istaknut je angažman u domenu partnerstva s nadležnim organima s ciljem poboljšanja ambijenta za privređivanje u oblastima industrije i transporta, u domenu internacionalizacije i predstavljanja privrede na međunarodnim sajmovima, kontinuiran rad na otvaranju novih tržišta, angažman na projektnim aktivnostima u oblasti zelene i cirkularne ekonomije, te edukacije predstavnika malih i srednjih preduzeća radi sticanja novih znanja i vještina koje su u funkciji poboljšanja njihove konkurentnosti. Na sjednici je posebno istaknuto da je Komora poslove javnih ovlaštenja koja su joj prenesena zakonom izvršavala brzo, efikasno i u skladu sa propisima, te je na takav način izdala više od sedam hiljada dokumenata potrebnih za izvoz.