Održana treća sjednica Skupštine Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

Na održanoj trećoj on-line sjednici Skupštine Asocijacije drvne industrije i šumarstva vođena je rasprava o poslovanju kompanija drvnog sektora u 2020. godini i prva dva mjeseca ove godine.
Trend rasta izvoza u 2020.godini nastavljen je i u prva dva mjeseca 2021. U 2020. godini izvoz drvnog sektora je iznosio 1.312.850.909 KM ili 1,3% manje nego u 2019. što je dosta dobro kada se imaju u vidu sve poteškoće sa kojima su se privrednici suočavali. Namještaj je u ukupnom izvozu učestvovao sa 44,1% i iznosio je 578.769.599 KM ili 3,1% više nego u 2019. godini.
U 2020. godini ukupan uvoz drvnog sektora je iznosio 377.596.476 KM ili 11,9% manje nego u 2019. Pokrivenost uvoza izvozom je bila 347,7%. Za dva mjeseca 2021. godine izvoz je iznosio 215.159.551 KM ili 6,1% više nego u istom periodu prošle godine, što je jako dobro kada se ima u vidu da su u prva dva mjeseca prošle godine ostvareni dobri izvozni rezultati.Pokrivenost uvoza izvozom bila je 347,1%.
Kompanije su uložile velike napore kako bi održali proizvodnju, uglavnom sačuvali zaposlene i ostvarili dobre izvozne rezultate.Zbog značajnog porasta cijena sirovina i repromaterijala, kompanije će morati usklađivati prodajne cijena gotovih proizvoda, ali vodeći računa da budu konkurentne.
I pored toga što je drvna industrija suficitarna grana privrede, proizvođači nemaju nikakvu institucionalnu podršku, doprinosi na plate su jako visoki, a mjere za ublažavanje negativnih posljedica pandemije su bile simbolične za drvni sektor.
Zbog orjentacije drvnog sektora na izvoz i velikih potencijala sa kojima raspolaže, Asocijacija je na ranijim sastancima donijela određene zaključke koji su upućeni nadležnim institucijama: Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvu vanjskih poslova BiH i vladama entiteta. Nažalost , nikakve odgove Asocijacija nije dobila od navedenih institucija,osim par kontakata dobavljača posredstvom ambasada Bosne i Hercegovine u zemljama ( Turska, Danska,Mađarska, Španija i Rumunija).
Na sastanku su članice upoznate sa projektom Svjetske banke „Forest Economy Development“ FEDEP čiji je cilj ojačati drvoprerađivačka preduzeća i održivo upravljanje šumama u odabranim područjima Bosne i Hercegovine.
Članice su razmotrile i usvojile Izvještaj o radu Asocijacije i istakli da je Asocijacija u 2020. godini uradila dosta aktivnosti koje su bile u njenoj nadležnosti. Na sjednici je dogovoreno da se u narednih sedam dana još jednom sagleda predloženi Plan rada za 2021. godini, kako bi ga eventualno dopunio.
Na sjednici su članice upoznate i sa projektom „ Digitalna komora“ , kao sa pozivom Vanjskotrgovinske komore BiH za organiziranje jedanaestog kolektivnog nastupa kompanija na sajmu IMM Cologne 2022.