Održana stručna raspravu na temu zapošljavanja i obrazovanja u FBiH

 

 

Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini (VSI) u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) je organizovalo u Sarajevu stručnu raspravu na temu trenutnog stanja na tržišta rada u FBiH sa osvrtom na obrazovni sistem i neophodnosti njegovog prilagođavanja potrebama realnog sektora a prije svega potrebama investitora.

Pomenuta rasprava osmišljena je kao stručna diskusija između pozvanih predstavnika relevantnih institucija za oblast zapošljavanja i obrazovanja, kao što su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalni zavod za zapošljavanje, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, te predstavnika poslovne zajednice, tačnije članova VSI i VTK/STK BiH kao i predstavnika međunarodne zajednice.

U prvom dijelu diskusije koju je moderirao Ranko Markuš, tim lider Radne grupe za Obrazovanje i zapošljavanje u VSI, te direktor GOPA predstavništva u BiH, učestvovali su Ahmet Egrlić, potpredsjednik VTK/STK BiH, Safet Gerxhaliu, generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, Adis Arapović, savjetnik zamjenika premijera Vlade FBiH, Igor Kamočai, predstavnik Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, te članice Radne grupe za obrazovanje i zapošljavanje u VSI: Selma Isabegović, ispred agencije za posredovanje pri zapošljavanju „MANPOWER“, te Dina Duraković, ispred advokatskog društva dmb legal d.o.o..

Učesnici su se osvrnuli na probleme koji trenutno postoje po pitanju raspoloživosti radne snage, sa akcentom na nužnost uvođenja fleksibilnijih formi zapošljavanja, izazove kod privremenog i povremenog zapošljavanja u FBiH, nedostatak zakonodavnog okvira u ovoj oblasti ali i na benefite koji se mogu postići pravnim uređenjem ove oblasti. Također učesnici su se dotakli i nekih drugih aktuelnih otvorenih pitanja sa kojima se kompanije susreću prilikom praktične primjene radnog zakonodavstva kao što su naknade plata radnika na bolovanju i porodiljskom odsustvu, regulisanje ugovora o radu na određeno vrijeme, prekovremeni rad, nepuno radno vrijeme, regulisanje zapošljavanja u vidu privremenog agencijskog posla i sl.

„Hitne mjere koje očekujemo od nadležnih institucija vlasti su rasterećenje privrede, odnosno smanjenje doprinosa na platu i parafiskalnih nameta s ciljem podizanja konkurentnost kompanija, a čime bi one obezbjedile bolje uslove rada i veća primanja svojim zaposlenicima. Upravo su niska primanja jedan od ključnih faktora i uzrok odlaska sve većeg broja radno sposobnog stanovništva. Nažalost, ostaje nam kadar koji ne uspjeva zadovoljiti potrebe poslodavaca i čiji su kapaciteti upitni, a što poslodavci vide kao ključni problem. Odlazak radno aktivnog stanovništva je posebno izražen u malim sredinama. Komora nastoji da svojim aktivnostima doprinese kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i zagovara stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora zapadnobalkanske šestorke kao  jedne od najvećih perspektiva naših ekonomija. Ova ideja je okupila privredne komore regiona slijedom čega je i osnovan Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana pred kojim je realizacija nekoliko projekata na temu dualnog obrazovanja, digitalizacije, kao i promocije regiona s ciljem privlačenja stranih investicija. Prioriteti Komorskog investicionog Foruma koji teže ka usaglašavanju svih procedura i propisa, slobodnom protoku roba i usluga, međusobnom priznavanju prekogranične dokumentacije i tome slično svakako da će doprinijeti jačanju ekonomija regiona, jačanju konkurentnosti naših kompanija, a samim tim i stvaranju preduslova za ostanak ljudi na našim prostorima“, izjavio je Ahmet Egrlić, potpredsjednik VTK/STK BiH.

U drugom dijelu diskusije koji je moderirala Elma Kovačević Bajtal, voditeljica Sektora za edukaciju u VTK, razgovarano je o obrazovnom sistemu u FBiH, pripremama za rad i tržište rada, te načinima na koji se obrazovni sistem može prilagoditi potrebama realnog sektora, gdje su spomenuti neki od vrlo uspješnih primjera edukacije postojeće i buduće radne snage. Učešće su u ovom dijelu stručne rasprave uzele su  Lamija Husić, pomoćnica ministra u Sektoru za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Haris Huskić, rukovoditelj Sektora za aktivnu politiku zapošljavanja, Federalni zavod za zapošljavanje, Azra Ramić, predstavnica Ambasade Savezne Republike Njemačke – Odjeljenje za privredu i predstavnica VSI, Emina Sarač, šefica HR odjela u Raiffeisen bank BiH VSI.

Safet Gerxhaliu, generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana istakao je važnost da razvoj obrazovnih politika bude u skladu sa ekonomskim politikama države.
,,Nužno je razviti mehanizme za podršku realnom sektoru i kompanijama koje doprinose razvoju stručnog obrazovanja i kompetencija, a naročito promovisati i osnažiti model njemačkog dualnog sistema koji je u pilot fazi u Bosni i Hercegovini. Javni i privatni sektor moraju zajedno raditi na podizanju svijesti o važnosti saradnje kako bi se obezbjedili programi stažiranja za mlade i razvoj mentorskih programa sa ciljem dugoročnog zapošljavanja”, istaknuo je Gerxhaliu .

Kao zaključak ovog skupa, predstavnici javnog sektora i relevantnih institucija spremno uvažavaju preporuke poslovne zajednice sa ciljem što uspješnijeg sprovođenja reforme radno-pravnog zakonodavstva sa krajnjim ciljem smanjenja nezaposlenosti i sprječavanja odlaska mladih obrazovanih ljudi u inozemstvo, te zadovoljavanje potreba poslodavaca za kvalificiranom radnom snagom i rješavanje praktičnih problema poslodavaca kada su u pitanju radnopravni odnosi.

Share This