Održana konferencija na temu zeleni lanci vrijednosti i cirkularna ekonomija u Bosni i Hercegovini

 

 

Povodom inicijative privrednika reciklažne industrije i proizvođača ekološki prihvatljivih izvora energije, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je pokrenula određene aktivnosti sa ciljem unaprjeđenja cirkularne ekonomije i jačanja zelenih lanaca vrijednosti. Sa druge strane, potreba za inteziviranjem svih aktivnosti u ovoj oblasti je dodatno važna jer je nova trgovinska strategija EU  jasna – održivost, klimatski neutralno gospodarstvo i zelena transformacija su njeni temelji. Svjesni smo činjenice da će Bosna i Hercegovina svoje  ekonomske interese moći braniti samo ako postupi po istim principima.

S tim u vezi, prva aktivnost Vanjskotrgovinske komore BiH je bila konferencija na ovu temu koja je okupila sve zainteresovane strane sa ciljem podizanja svijesti o važnosti uspostavljanja i jačanja zelenih lanaca vrijednosti, te cirkularne ekonomije u punom kapacitetu. Na održanoj konferenciji, učesnici su imali priliku da čuju predstavnike državnih i entitetskih nadležnih ministarstava i drugih relevantnih institucija o tome šta je uloga i koje su trenutne aktivnosti u oblasti cirkularne ekonomije, te kakvi su budući planovi u toj oblasti. Posebna pažnja u razgovorima je skrenuta na važnost dekarbonizacije i uspostavljanje boljih sistema upravljanja otpadom koji ujedno generišu veću zaposlenost i istovremeno čist okoliš kroz otkup sirovina.

Pored već poznatih inicijativa koje se odnose na ispunjavanje preduslova za predpristupne EU fondove, usklađivanje međuentitetske legislative i sihnhronizovano donošenje usklađenih podzakonskih akata za posebne kategorije otpada pokrenute su i nove inicijative koje se odnose prije svega na poboljšanje komunikacije nadležnih institucija sa privatnim sektorom, tj. reciklažnom industrijom koja ima neiskorištene kapacitete i koje je neophodno što prije angažovati u svrhu jačanja ekonomije, zaposlenosti i čistog okoliša.

Na konferenciji je zaključeno sljedeće:
– U skladu sa Analitičkim izvještajem Evropske komisije, očekuje se da BiH nastavi sa ispunjavanjem mjera iz Izvještaja u vezi sa: koordiniranim i harmoniziranim cjelodržavnim pristupom u postupanju sa otpadom i u zakonodavnom okviru i u strateškom pristupu; usklađenosti sa EU acquisem (npr. elektronski i električni otpad, otpadne gume, otpadna ulja); Direktivom o deponijama i planom njene provedbe; podizanjem svijesti javnosti kako bi se smanjila proizvodnja otpada i promovirala ponovna upotreba i recikliranje
– Usklađivanje međuentitetske legislative i sinhronizirano donošenje podzakonskih akata (Pravilnika o upravljanju posebnih kategorija otpada: gume, otpadna ulja, akumulatori i elektronski i električni otpad) u oba entiteta
– Ne postoje uvjeti da BiH koristi IPA III, ali je potrebno prilikom pripreme projektnih prijedloga (u saradnji sa relevantnim sektorskim institucijama u BiH) voditi računa o relevantnosti (usklađenost sa cjelodržavnim strateškim dokumentima zemlje korisnice IPA III, Analitičkim izvještajem Evropske komisije i dokumentima iz paketa proširenja) i zrelosti projektnih prijedloga (da li postoje: institucionalni okvir sa identificiranim institucijama; pravni okvir za provođenje akcije; potrebne pripremne studije; kapaciteti osoblja za implementaciju projekta, kao i korisničke institucije sa tehničkim znanjem), s ciljem konačnog dostavljanja projektnih prijedloga Evropskoj komisiji na dalje odlučivanje i finansiranje
– Intenzivnije uključivanje jedinica lokalne samouprave (općina)
– Poboljšanje komunikacije nadležnih institucija sa privatnim sektorom, tj. reciklažnom industrijom koja ima neiskorištene kapacitete i koje je neophodno što prije angažirati u svrhu jačanja ekonomije, zaposlenosti i čistog okoliša
– Inteziviranje procesa dekarbonizacije industrije kroz podršku uvođenju novih čistih proizvodnih tehnologija
– Redukovanje administrativne procedura za obnovljive izvore energije
– Dizanje svijest o reciklaži, cirkularnoj ekonomiji i zelenim lancima vrijednosti – PROMOCIJA i EDUKACIJA
– Kroz komorski sistem, promoviranje i uvezivanje BiH sa regionalnim zelenim lancima vrijednosti
– Iniciranje specifičnih, konkretnih projekata u oblasti cirkularne ekonomije i započinjanje realizacije neovisno o potrebnim izmjenama regulatornog okvira

Share This