Održana dodjela FIATA diploma za polaznike FIATA škole špedicije

Dana 01.04.2022. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je dodjela FIATA diploma za polaznike „FIATA škole špedicije“ koji su odslušali nastavu i položili 14 kvalifikacijskih ispita u okviru ciklusa za školsku 2021. godinu.

Polaznici škole, njih ukupno 21 ispred 8 kompanija, pohađali su nastavu i položili kvalifikacijske ispite iz sljedećih modula, koji čine nastavni plan i program „FIATA škole špedicije“: Uvod u špediterstvo; Pomorski transport; Kontejnerizacija i kontejnerski transport; Zračni transport; Cestovni transport; Željeznički transport; Intermodalni i multimodalni transport; Nacionalni/međunarodni prijevoz tereta unutarnjim plovnim putevima; Carinske procedure i INCOTERMS; Logistika; Skladištenje i distribucija; Transportno osiguranje; Transport opasne robe; Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u špediterstvu.

Informacije o novom ciklusu „FIATA škole špedicije“ za školsku 2022. godinu možete dobiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-204.