Održana 19. sjednica Odbora Udruženja međunarodnih špeditera

 

 

Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, održao je svoju 19. sjednicu, na kojoj su inicirane izmjene člana 15. stav 1. pod h) Zakona o carinskim prekršajima BiH, te je usvojena inicijativa za izmjenu člana 3. Uputstva o korištenju blanko sopstvene trasirane mjenice u carinskom postupku unutarnje obrade po osnovu lohn posla.

Na današnjoj sjednici, Odbor je bio jednoglasan da se ponovi inicijativa prema Upravi za neizravno oporezivanje BiH, a koja se odnosi na izmjenu člana 30. stav 3. Uputstva o postupku izvoza, kao i da se uputi zahtjev Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o nadležnosti za tumačenje Zakona o carinskoj tarifi BiH.

Pored toga, Odbor je definirao Plan rada za 2019.godinu koji će biti dostavljen Skupštini Udruženja na usvajanje.

 

Share This