Održan sastanak sa predstavnicima UNDP BiH i E nova na temu zajedničke saradnje i podrške projektu „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini“

Predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH su 01.09.2021. održali sastanak sa predstavnicima UNDP BiH i Enove. Trenutno, UNDP kancelarija u Bosni i Hercegovini implementira projekat „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini“.

Cilj projekta je smanjivanje rizika po ljudsko zdravlje i okoliš kroz prevenciju nastanka nenamjerno ispuštenih POPs (U-POPs), prelazak na hemikalije koje ne sadrže POPs supstance u industriji plastike i okolinski prihvatljivo uništavanje najmanje 50 tona otpada koji sadrži POPs. Kroz projekat se trenutno provode aktivnosti na razvoju inventara POPs supstanci u Bosni i Hercegovini, između ostalog i POPs pesticida, polihloriranih bifenila (PCB) u izvornom obliku, u kontaminiranim materijalima i opremi, polibromiranih difenil etera (PBDE), heksabromociklododekana (HBCD), te perfluorooktan sulfonske kiseline (PFOS) u više grana industrije (metalna, drvna i papirna industrija, prehrambena industrija).

S ciljem što boljeg i kvalitetnijeg prikupljanja podataka relevantnih za privredu u BiH, na sastanku su definisani precizni daljnji koraci za saradnju Komore i UNDP-a i E-nova u procesu implementacije navedenog Projekta.