Održan okrugli stol „Mogućnosti za rješavanje plastične ambalaže u vrijednosnom lancu hrane i pića“

U  prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, održan je okrugli stol na temu „Mogućnosti za rješavanje plastične ambalaže u vrijednosnom lancu hrane i pića“ koji je organiziran u okviru regionalnog projekta kojeg provodi Centar za održivu potrošnju i proizvodnju Ujedinjenih nacija (UN SCP/RAC) i u Bosni i Hercegovini sa partnerskom konsultantskom firmom ENOVA, a koji ima za cilj smanjiti plastični otisak u prehrambenom sektoru.

Događaju su prisustvovale zainteresirane strane unutar vrijednosnog lanca, uključujući predstavnike institucija vlasti na različitim administrativnim nivoima, kompanije unutar prehrambenog sektora, trgovačke lance, proizvođače i dobavljače ambalaže, preduzeća za upravljanje otpadom, istraživačke institucije i nevladine organizacije.

Format i sadržaj okruglog stola je osmišljen tako da omogući razmjenu informacija i otvori dijalog na sljedeće prezentirane teme:

• trenutni okvir politika i potrebne zakonodavne reforme (Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21)
• materijalni tokovi plastične ambalaže iz prehrambenog sektora (CENER 21)
• upravljanje plastičnom ambalažom u vrijednosnom lancu hrane i pića u BiH te planirana tehnička podrška bh. prehrambenim industrijama za smanjenje plastičnog otiska (ENOVA)
• mogućnosti rješavanja pitanja plastične ambalaže u javnom sektoru – zelene javne nabavke (UN SCP/RAC)
• doprinos sistema produžene odgovornosti proizvođača poboljšanju upravljanja otpadom od plastične ambalaže (Ekopak)
• najbolje poslovne prakse i inicijative za sprečavanje otpada od plastične ambalaže (UN SCP/RAC) te
• mogućnosti za finansiranje projekata resursne efikasnosti i čistije proizvodnje (EBRD).

Tokom interaktivne diskusije sa učesnicima, situacija u oblasti upravljanja plastičnom ambalažom ocijenjena je lošom, te je konstatovano da je potrebno raditi na promociji i jačanju instrumenata politike, od toga prioritetno u području zelenih javnih nabavki te ekonomskih stimulacija i destimulacija. Kao najzanimljivije projektne aktivnosti učesnici su ocijenili tehničku podršku koja se pruža prehrambenoj industriji s ciljem pronalaženja najboljih strategija za maksimiziranje resursne efikasnosti i izbjegavanje gubitka plastike kao sirovine te sažetak najboljih praksi u javnom i privatnom sektoru za smanjenje plastičnog otiska.

Za uspješno funkcioniranje sistema upravljanja plastičnom ambalažom i otpadom, koji trenutno najvećim dijelom završava finalno odložen na deponije uzrokujući pritisak na zajednicu, okoliš ali i ekonomiju, potreban je kontinuirani dijalog i suradnja među svim interesnim stranama u vrijednosnom lancu, a učesnici su organizirani događaj definirali kao dobrim početkom za uspostavu jedne takve platforme.