Održan okrugli sto na temu “Regulisanje ugovora u svjetlu poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, zajedno sa privrednim komorama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH jučer je organizovala okrugli sto na temu “Regulisanje ugovora u svjetlu poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda” kojem je prisustvovalo 60 predstavnika privatnog sektora.

Zbog konstantnog povećanja cijena repromaterijala na svjetskom tržištu, građevinska preduzeća iz Bosne i Hercegovine suočavaju se sa određenim izazovima u svom poslovanju.

Naime, preduzeća iz ove oblasti koja se prijavljuju na javne pozive, odnosno tendere za izvođenje radova, konkurišu prema cijenama materijala koja su u tom momentu bila aktuelna na tržištu. S obzirom da cijene građevinskog repromaterijala rastu skoro svakodnevno, a da se projekati iz oblasti javnih nabavki ne realizuju odmah nakon potpisivanja ugovora, već u dinamici koja traje duži vremenski period, pri čemu period implementacije u pravilu bude prolongiran i zbog različitih objektivnih razloga kao npr. rješavanje po žalbi na raspisani tender, privrednici nisu u mogućnosti realizovati preuzeti posao po ugovorenoj cijeni, jer na takav način trpe gubitke.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, između ostalog, stoji da se cijena navedena u najpovoljnijoj ponudi, kao i uslovi utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, ne mogu mijenjati, osim izuzetno, ako to nije navedeno odredbom o promjenjivosti cijena u tenderskoj dokumentaciji, kada se i ta odredba unosi u ugovor o javnoj nabavci.
Da bi izbjegli probleme sa kojima se privrednici suočavaju, potrebno je da ugovorni organi u narednom periodu obavezno unose odredbu o promjenjivosti cijena i to prema pravilima definisanim u Glavi XIII Zakona o obligacionim odnosima.

Sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini može se koristiti kao alat kojim bi se obezbijedio oporavak privrede i smanjio uticaj krize, ali za to je neophodno da ugovorni organi u budućim tenderima omoguće primjenu Zakonom o javnim nabavkama predviđenog izuzetka koji se odnosi na odredbu o promjenjivosti cijena. Ovo zahtjeva da ugovorni organi utvrde objektivna pravila o promjenjivosti cijene i ta se odredba unosi u ugovor o javnoj nabavci, a upravo ovaj zakonski izuzetak je neophodan u uslovima krize, poskupljenja i vanrednih okolnosti na globalnom nivou koje naša privreda trpi, a ne može na njih uticati, niti ih ublažiti. Odredba o promjenjivosti cijena predviđena je i u Glavi XIII Zakona o obligacionim odnosima, na koji upućuje i sam Zakon o javnim nabavkama, tako što propisuje da se ugovor o javnoj nabavci zaključuje u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u BiH, a odredbe ovih zakona primjenjuju se i u pogledu odgovornosti ugovornih strana za ispunjavanje obaveza iz ugovora o javnoj nabaci.

U uslovima poremećenih tržišnih zahtjeva, enormnih poskupljenja i nepredviđenih promjena sa kojima se suočava naša privreda, moraju se iskoristiti sve zakonom predviđene mogućnosti koje bi ublažile posljedice ove situacije, a to je svakako primjena klauzule o promjenjivosti cijene u postupku javnih nabavki, koja bi bila bazirana na statističkim podacima o promjenama cijena robe i usluga koje su predmet javne nabavke.

U Republici Hrvatskoj Vlada je na inicijativu Hrvatske gospodarske komore donijela Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda. Zaključkom Vlade RH o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda usvojeni su prijedlozi HGK da se ide u korekciju cijena postojećih ugovora, te da se za postupke javne nabave koji su u toku i koji će tek biti pokrenuti, za svaki konkretan slučaj nabavke, utvrde mogućnosti određivanja promjenjive cijene ponude, te način i uslovi njene izmjene tijekom izvršenja ugovora.

Na okruglom stolu, a imajući u vidu i predložene izmjene Zakona o javnim nabavkama koje su u parlamentarnoj proceduri, usaglašeni su zaključci koji će putem komorskog sistema u BiH biti upućeni nadležnim institucijama u BiH.