Održan okrugli sto „Digitalizacija i obrazovanje“

 

 

Nakon što je IKT Asocijacija Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH prepoznala značaj procesa digitalizacije, i važnost modernih tokova poslovanja i rada, nastoji biti jedan od pokretača dijaloga između svih nosilaca ovog važnog društvenog procesa. Stoga je kao jednu od bitnih aktivnosti IKT Asocijacija pri Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH pokrenula inicijativu za organizaciju okruglog stola na temu „Digitalizacija i obrazovanje“, koji je održan u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Na okruglom stolu su učestvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Općine Čapljina, predstavnici Akademske zajednice i to Ekonomski fakulteta iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Tuzle, Zenice, Banja Luke i Mostara, te predstavnici IT kompanija Lanaco d.o.o. Banja Luka, Ping d.o.o. Sarajevo, BH Telecom a.d. Sarajevo, Zira d.o.o. Sarajevo, Media Market d.o.o. Pale, te predstavnik BIT Alijanse.

Cilj okruglog stola jeste da okupi predstavnike IKT sektora, akademske zajednice i institucija koje su nadležne za obrazovanje u BiH na svim nivoima, na realizaciji programa modernizacije na području IKT-a u BiH. Diskutovalo se o problemima, ali i pozitivnim praksama i razmijenili iskustva sa posebnim osvrtom da je 2017. godine je donesena Odluka o usvajanju politike razvoja informacionog društva u BiH za period 2017.-2021. Glavni cilj Politike razvoja informacionog društva BiH je planiranje aktivnosti kojima će se maksimalno iskoristiti društveni i ekonomski potencijal IKT-a, naročito Interneta kao značajnog sredstva privredne i društvene djelatnosti. Rizici i prepreke za razvoj IKT-a u BiH je niska razina digitalne pismenosti i vještina, odnosno nedostatak obrazovanja i shvaćanja neophodnsoti i prednosti IKT-a u svim segmentima života i rada.

Putem dijaloga na sastanku se ukazalo na problem nedostatka kadra u IKT industriji, posebno što dio kadra koji završi obrazovanje u BiH napusti našu zemlju, tako da ostajemo bez mladog kadra, a određeni broj kadrova koji proizvede akademska zajednica, odnosno fakulteti i srednje škole, te je potrebno naknadno edukovati za potrebe IKT sektora.

Zaključci okruglog stola:
• Organizacija Konferencije o obrazovanju na kojoj će se otvoriti dijalog između svih nosilaca i činilaca ovog važnog društvenog procesa;
• Formirati tripartitna savjetodavna vijeća BiH, koja bi imala savjetodavnu ulogu na izradi nastavnog plana i programa, a u čiji sastav ulaze i predstavnici akadamske zajednice, nadležnih institucija i IKT sektora pri VTK BiH;
• Dosadašnje formalno obrazovanje dopuniti obaveznom praksom;
• Osnovati fond za finansiranje inovativnosti studenata.

Zaključci okruglog stola će biti polazne osnove za zajedničku strategiju dogovorenih smjernica u procesu digitalne transformacije obrazovanja, jer IKT sektor ne može efikasno funkcionisati i biti pokretač konkurentnosti i produktivnosti BiH privrede, ukoliko nema kvalifikovanih kadrova.

Share This