Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da je, na osnovu akta Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine broj:05-29-5-298/15 od 30.01.2015.godine, generalni sekretar Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine istoga dana donio Odluku broj:01-5-205/15 o pomjeranju termina javnog otvaranja zahtjeva za usklađivanje redova vožnje, koje su prijevoznici dostavili Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.

Javno otvaranje zahtjeva će se, umjesto ranije utvrđenog termina, održati dana, 03.03.2015.godine (utorak).

Pomjeranje datuma otvaranja zahtjeva proizašlo je i iz potrebe da se prijevoznicima koji su podnijeli zahtjeve za usklađivanje redova vožnje omogući da izvrše izmjene ili dopune istih, u skladu sa odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH“, broj: 7/15 od 27. januara 2015.godine).

Pravilnikom je definisano da:

 u slučaju da u nekoj oštini/gradu postoje dvije ili više kategoriziranih autobuskih stanica, u prijedlogu reda vožnje mora biti tačno naznačena stanica koja se koristi.
 u gradu u kojem postoji više opština, u red vožnje se unosi opština koja ima kategoriziranu autobusku stanicu i
 izuzetno od prethodnih odredbi, u slučaju da u nekom gradu ili opštini ne postoji kategorizirana autobuska stanica, na prijedlogu reda vožnje mora biti precizno naznačeno stajalište (adresa) koje se koristi za prijem i otpremu putnika.

Izmjene zahtjeva su dopuštene u skladu sa članom 121. Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07 i 41/13), gdje stranka može do donošenja rješenja u prvom stepenu proširiti stavljeni zahtjev, ili umjesto ranijeg zahtjeva staviti drugi, bez obzira da li se prošireni ili izmijenjeni zahtjev zasniva na istom pravnom osnovu, pod uslovom da se takav zahtjev zasniva na bitno istom činjeničnom stanju.

Pored navedenog u toku su drugostepeni postupci po zaključcima donesenim u upravnom postupku po zahtjevima prijevoznika za usklađivanje redova vožnje podneseni prije stupanja na snagu Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH“, broj: 77/14), koje je Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dostavilo Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, sa naznakom za prioritetno rješavanje istih, što je imalo za posljedicu donošenje ovakve odluke.

Isto tako, navedenim aktom, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine je obavjestilo Vanjskotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine o dostavljanju i zahtjeva prijevoznika za usklađivanje međuentitetskih redova vožnje, podnesenh Ministarstvu prije stupanja na snagu Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH“, broj: 77/14).

O daljnjem postupanju prijevoznici će biti blagovremeno informirani.