Obavještenje: Dostavljanje prijedloga međunarodnih redova vožnje (sve države)

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa članom 3. st. (1) i (3) Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH“ broj: 7/18), mogu dostaviti prijedloge međunarodnih redova vožnje (za sve države uključujući Republiku Srbiju, Republiku Hrvatsku i Crnu Goru), u periodu od 01.09.2020. godine do 30.09.2020. godine.

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se na propisanom obrascu iz  Priloga 1. Pravilnika i moraju biti usaglašeni sa važećim Daljinarom sa relacijama i minimalnim vremenima vožnje u Bosni i Hercegovini, koji je objavljen dana 12.01.2018. godine, na web stranici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine na linku https://mkt.gov.ba/dokumenti/transport/cestovni_transport/registar_redova_voznje/default.aspx?id=6311&langTag=bs-BA.

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se Vanjskotrgovinskoj komori BiH, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “NE OTVARATI – PRIJEDLOG MEĐUNARODNOG REDA VOŽNJE” na adresu:

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

Dostavljene prijedloge međunarodnih redova vožnje Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine će objaviti, na službenoj web stranici, najkasnije do 15. oktobra 2020. godine.