Obavijest za privrednike – stupanje na snagu “Provedbena uredba komisije (EU) 2021/2285

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH želi da obavijesti privrednike da je dana 14.12.2021.godine na snagu stupila “PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2285 оd 14. prosinca 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u pogledu uvrštavanja na popis štetnih organizama, zabrana i zahtjeva za unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u Uniju i njihovo premještanje unutar Unije te o stavljanju izvan snage odluka 98/109/EZ i 2002/757/EZ i provedbenih uredbi (EU) 2020/885 i (EU) 2020/1292”.

Prema našim saznanjima, Republika Hrvatska je sa implementacijom odredbi navedene uredbe počela dana 11.04.2022.godine.

Slijedom ove uredbe, svaka pošiljka drveta i proizvoda od drveta (i to neovisno o termičkoj obradi) mora biti propraćena sa fitosanitarnim sertifikatom iz čega je izuzeto drvo bukve, jele, smreke i bora.

Ove kao i sve ostale važne informacije i odredbe mogu se pronaći u samoj Provedbenoj uredbi komisije (EU) 2021/2285.