Obavijest Evropske Komisije o primjeni prelaznih pravila o porijeklu u PEM – Paneuromediteranskom području

 

 

Po završetku revizije Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima, PEM Zajednički odbor je na svojoj 9. sjednici od 27.11.2019. godine trebao donijeti odluku o izmjeni PEM Konvencije, odnosno usvojiti revidiranu Konvenciju. Međutim, kako se na ovom sastanku nije uspio postići konsenzus svih ugovornih strana, do toga nije došlo. Kako bi se ipak izišlo u susret privrednicima, dogovoreno je da one ugovorne strane koje izraze interes, počnu primjenu novih pravila na bilateralnoj i prelaznoj osnovi, do zvaničnog usvajanja i donošenja revidirane PEM Konvencije na način da odredbe iz revidirane konvencije uvedu u svoje bilateralne ugovore o slobodnoj trgovini, kao „Alternativna/prelazna pravila“.

Kao rezultat toga, trenutno u PEM području istovremeno postoje dva skupa pravila o porijeklu sa dvije karakteristične zone kumulacije, pa stoga postoje i primjenjuju se različiti dokazi o porijeklu robe.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine koristi priliku da informiše BH privrednike da je Evropska Komisija u službenim novinama EU (Sl.list EU 2022/C 202/01, od 19.05.2022) zvanično objavila:

„Obavještenje Komisije o primjeni prelaznih pravila o porijeklu kojima se uređuje dijagonalna kumulacija između ugovornih strana koje primjenjuju ova Pravila u paneuromediteranskom području“

U svrhu primjene dijagonalne kumulacije porijekla između ugovornih strana koje primjenjuju ova Pravila, predmetne strane se međusobno obavještavaju putem Europske komisije o važećim pravilima o porijeklu koja su dogovorena s ostalim ugovornim stranama koje primjenjuju ova Pravila.

U ovom obavještenju EK stoji također da se prema ovim prelaznim pravilima dijagonalna kumulacija (obrada, prerada i/ili materijala) može primjenjivati samo ako su ugovorne strane koje primjenjuju ova Pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i strane konačnog odredišta sklopile sporazume o slobodnoj trgovini koji sadržavaju ista pravila o porijeklu, sa svim ugovornim stranama koje primjenjuju ova Pravila i koje učestvuju u sticanju statusa proizvoda sa porijeklom.

Proizvodi sa porijeklom iz ugovorne strane koja primjenjuje ova Pravila, a koja nije sklopila sporazum s ugovornim stranama koje primjenjuju ova Pravila u kojima se obavlja konačna proizvodnja i sa stranama konačnog odredišta, smatraju se materijalima / proizvodima bez porijekla.

Na bazi obavještenja koje su ugovorne strane koje primjenjuju ova Pravila dostavile Evropskoj Komisiji, u tablicama priloženim u ovom obavještenju navedeno je sljedeće:
 Tablica 1. – pojednostavnjeni pregled mogućnosti kumulacije na dan 1. april 2022.
 Tablica 2. – datum od kojeg se dijagonalna kumulacija počinje primjenjivati.

Prilog

Obavijest Komisije o primjeni prelaznih pravila o porijeklu (Sl.list EU 2022/C 202/01, od 19.05.2022)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1208(01)&from=EN

Share This