Obaveza unosa simbola zemlje pri prelasku granice i za vozila sa digitalnim tahografom

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da 2.februara 2022.godine, stupa na snagu odredba iz Uredbe (EU) 1054/2020 Europskog parlamenta i Vijeća, koja pored dosadašnje obaveze koju su imali vozači vozila sa analognim tahografom, sada vrijedi i za vozače vozila sa digitalnim tahografom. S tim u vezi, vozač u digitalni tahograf unosi simbole zemalja u kojima je započeto i završeno dnevno radno vrijeme, a od 2. februara 2022. godine unosi i simbol zemlje u koju uđe nakon prelaska granice države članice na početku prvog zaustavljanja u toj državi članici. To prvo zaustavljanje obavlja se na najbližem mogućem mjestu za zaustavljanje ili nakon granice. Kada se granica države članice prelazi na trajektu ili vozu, vozač simbol zemlje upisuje u luci ili na stanici dolaska.
Uredba (EU) 1054/2020 je objavljena 31.07.2020.godine i dostupna je na sljedećem linku https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32020R1054.