Nova „Incoterms 2020“ pravila u međunarodnom poslovanju

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je seminar „Incoterms 2020“ s ciljem upoznavanja poslovne zajednice s novim, revidiranim, pravilima u međunaronom poslovanju koja su stupila na snagu 1. januara 2020. godine.

Riječ „Incoterms“ je skraćenica od “International Commercial Terms”. Incoterms su prvi put predstavljeni od strane ICC (International Chamber of Commerce/Međunarodna trgovačka komora) davne 1936. godine, s ciljem uspostavljanja općeprihvaćenih definicija i pravila vezanih za isporuku robe između trgovačkih partnera širom svijeta. Od tada, ICC periodično revidira pravila Incoterms, a u septembru 2019. godine ICC je objavio najnovije izdanje pravila, Incoterms 2020.

Incoterms pravila i termini se bave odnosom između kupca i prodavca, a jedan od značajnijih dijelova su pariteti isporuke, kojima se odlučuje kada odgovornost i rizici u prodaji robe prelaze sa prodavača na kupca.

Direktorica Sektora za edukaciju VTK BiH Elma Kovačević – Bajtal kazala je da pravila pomažu uvoznicima i izvoznicima da shvate svoje odgovornosti i izbjegnu skupe nesporazume.
– Pravila čine jezik međunarodnih prodajnih transakcija i pomažu u izgradnji povjerenja u svjetski trgovački sistem. Povjerenje i jasan jezik komunikacije između trgovinskih partnera su preduslov uspješnog poslovanja koji ima perspektivu- kazala je Kovačević – Bajtal.

Predavač Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, kazao je da „Incoterms 2020“ donosi novine koje je iznjedrila praksa u posljednjih deset godina, te da se ta pravila prilagođavaju praksi u onoj mjeri u kojoj je to povoljnije za prodavce i kupce.
– Radi se o tome da se tačno precizira kada obaveze, troškovi i rizici vezano za konkretan trgovački posao, prelaze sa prodavca na kupca, odnosno ko šta treba da plati i što je još važnije, od kog trenutka i na koji način rizike preuzima kupac. Suština pravila Incoterms jeste u tome da omogući da se sve ove operacije obavljaju veoma brzo i da korisnici elektronskog poslovanja, sve elektronske dokumente u potpunosti izjednače sa pisanim, papirnim dokumentima i da se jedna trgovačka transakcija može obaviti za nekoliko sati – kazao je Vujačić.

Najčešći problemi, prema njegovim riječima, odnose se na nesporazume do kojih može doći zbog toga što se to pravilo nije na pravilan način ugovorilo. Napomenuo je da nije dovoljno navesti samo koje je to pravilo, nego se mora definisati mjesto gdje obaveze, troškovi i rizici prelaze sa prodavca na kupca i tačno definisati tačka unutar tog mjesta gdje se obavlja isporuka robe. U suprotnom može doći do velikog gubitka vremena i dodatnih troškova.

Vanjskotrgovinska komora BiH je pokrenula aktivnosti i u pripremi je novo izdanje Incoterms® 2020.