Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača za 2020. godinu

 

 

Poruka Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antónia Guterresa povodom
16. septembra- međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača za 2020. godinu

Postoji svega nekoliko globalnih sporazuma koji su uspješni kao Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Danas, 16. septembra koji je međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, slavimo 35. godišnjicu ove konvencije, koja je bila prvi korak na opravku rupe u ozonskom omotaču naše planete.

Gasovi koji se koriste u aerosolima i rashladnim uređajima su bili uzročnici oštećenja ozonskog omotača. Pod okriljem Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač Bečke konvencije, vlade, naučnici, i industrija su sarađivali i do sad su uspjeli izbaciti iz upotrebe 99 posto ovih gasova. Ozonski omotač se sada oporavlja i štiti zdravlje ljudi i ekosistema na našoj planeti.

Međutim, posao koji proističe iz obaveza po Montrealskom protokolu nije još uvijek završen. Kigali amandman Montrealskog protokola je omogućio da međunarodna zajednica iznađe alternativne rashladne tehnologije i medije koji ne oštećuju ozonski omotač, i koje imaju nizak ili nulti potencijal globalnog zagrijavanja. Ukoliko Kigali amandman bude implementiran u potpunosti kako je planirano, preveniraće se porast globalne temperature za 0,4 stepena celzijusa. Upućujem čestitke zemljama koje su ratificirale Kigali amandman, a njih je 100 do sada, što treba biti primjer i ostalim zemljama da pristupe Kigali amandmanu.

Globalni oporavak od socijalne i ekonomske devastacije uzrokovane Covid-19 pandemijom nas obavezuje da se u potpunosti posvetimo izgradnji jačih i otpornijih društava. Naš imperativ je ulaganje svih naših napora i investicija u ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu prirode i ekosistema.

Međunarodni ozonski sporazumi su inspirativan primjer koji pokazuje da kada postoji politička volja, tada je moguće postići značajne rezultate koji su od opće dobrobiti za život i napredak na našoj planeti. Ohrabrujuće je da smo zajedničkim naporima doprinijeli oporavku ozonskog omotača i boljoj budućnosti za cijelo čovječanstvo.

 

Aktivnosti u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana ozonskog omotača

Bosna i Hercegovina je u završnoj fazi procedure ratifikacije Kigali amandmana, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je provelo niz treninga o Kigali amandmanu i alternativnim tehnologijama za privrednike iz oblasti rashladne i klima tehnike, kao pripremu za ratificiranje ovog amandmana.

Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača je obilježen treningom carinika na temu provedbe Kigali amandmana u saradnji sa UINO BiH sektorom carina u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli. MVTEO BiH u saradnji sa UNIDO organizacijom, je izvršilo nabavku i primopredaju najsavremenijih identifikatora rashladnih medija koji će omogućiti carinicima da vrše provjeru sadržaja cilindara i identifikaciju vrste rashladnog medija prilikom njihovog uvoza i izvoza. Ova aktivnost se realizirala u sklopu provedbe HPMP programa za izbacivanje iz upotrebe HCFC supstanci u Bosni i Hercegovini, a uz poduzimanje svih zaštitnih mjera protiv Covida-19.

Takođe su pokrenute aktivnosti na izradi inventara i baze podataka rashladne i klima opreme u BiH, a u saradnji sa UNDP BiH. Ova aktivnost se finansira od strane Vlade Švedske u okviru projekta provedbe Štokholmske konvencije o POP- perzistentnim organskim polutantima u BiH.

Ove godine se međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, 16. septembar obilježava pod motom „OZON ZA ŽIVOT“- („OZONE FOR LIFE“).

Pri Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine već skoro 6 godina aktivno djeluje Odbor rashladne, klima tehnike i toplinskih pumpi i time se i mi uključujemo u doprinos očuvanju ozonskog omotača.

 

Share This