Mađarska

Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Mađarska
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Budimpešta
Službeni jezik: mađarski
Političko uređenje: parlamentarna demokratija
Površina ukupno: 93.030 km²
Stanovništvo: 9.750.149 (podatak iz 2020.godine)
Valuta: mađarska forinta (HUF)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 – 2020)

 

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 10.373.988,00 10.210.971,00 10.000.023,00 9.843.028,00 9.814.023,00 9.787.966,00 9.775.564,00 9.771.141,00 9.750.149,00
BND, PPP (mlrd. USD) .. 114,05 207,37 251,67 266,98 277,10 299,76 318,86 313,83
BND / glavi stanovnika, PPP (USD) .. 11.170,00 20.740,00 25.570,00 27.200,00 28.310,00 30.660,00 32.630,00 32.190,00
BDP (mlrd. USD) .. 47,22 131,92 125,07 128,47 142,96 160,43 163,50 155,81
BDP / glavi stanovnika (USD) .. 4.624,28 13.191,62 12.706,89 13.090,51 14.605,85 16.411,44 16.733,32 15.980,1
BDP rast (godišnji) % .. 4,48 1,12 3,82 2,14 4,32 5,40 4,64 -4,7
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) 0,38 -4,17 0,34 2,93 5,85 2,77 0,64 -1,1 -2,3
Bilans tekućeg računa (% BDP) .. -8,84 0,26 2,34 4,56 1,94 0,40 -0,38 -1,5
Izvoz (% BDP) .. 66,86 81,27 87,60 86,50 86,01 83,89 82,28 79,5
Uvoz (% BDP) .. 70,55 76,00 79,64 77,82 79,19 79,48 79,47 77,8
Inflacija, (godišnja) % 28,37 9,80 4,86 -0,06 0,39 2,35 2,85 3,34 3,33
SDI (mil. USD) 553,81 2.747,71 -20.770,28 -5.266,44 69.681,21 -12.133,06 -64.701,74 98.216,61 168.928,28
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo)
Sekundarni (uključujući i građevinarstvo)
Tercijarni (usluge)
 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Mađarske iznosi (3,45 %);
 • Sekundarni (uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Mađarske iznosi (25,5 %);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Mađarske iznosi (56,6 %).

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo (pšenica i kukuruz), voćarstvo, povrtlarstvo, stočarstvo (uzgoj svinja), te peradarstvo (uzgoj piladi, patki, purana i sl.) .

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika, rudarstvo, metalna, mašinska i elektro – industrija, auto – industrija, naftna industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, te drvna industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, turizam, transport, telekomunikacija, građevinarstvo, te financije i osiguranje.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz Mađarske po grupama proizvoda (2021.)

0

Ukupno: 141,26 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Mađarske: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (24,8 %); vozila – osim tračnih (15,49 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (14,47 %); farmaceutski proizvodi (4,96 %); plastika i proizvodi od plastike (4,55 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (3,2 %); optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni i kontrolni uređaji ... (3,01 %); guma i proizvodi od gume (2,09 %); namještaj, nosači madraca, madraci ... (1,52 %); te željezo i čelik (1,51 %).

Uvoz Mađarske po grupama proizvoda (2021.)

0

Ukupno: 138,90 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Mađarske: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (21,74 %); mašine, mehanički uređaji i njihovi dijelovi (14,58 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (9,02 %); vozila – osim tračnih (9.01 %); plastika i proizvodi od plastike (5,03 %); farmaceutski proizvodi (4,15 %); željezo i čelik (2,68 %); proizvodi od željeza i čelika (2,42 %); optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni i kontrolni uređaji ... (2,37 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (1,91 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Australia Group, BIS, CD, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA, EU, FAO, G-9, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NVO), MIGA, MINURSO, NATO, NEA, NSG, OAS (posmatrač), OECD, OIF (posmatrač), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SELEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NVO), WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.

Internet domain: .hu
Telefonski kod: +36

Glavni izvozni partneri TOP 10 / 2021 / %
 • Njemačka
 • Italjja
 • Rumunija
 • Slovačka
 • Austrija
 • Poljska
 • Francuska
 • Češka Republika
 • Holandija
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Ostale zemlje
Najznačajniji partneri u uvozu Mađarske u 2021.godini:
 • Njemačka
 • Kina
 • Austrija
 • Slovačka
 • Poljska
 • Holandija
 • Češka Republika
 • Italija
 • Francuska
 • Ruska Federacija
 • Ostale zemlje

Na Listi zemalja – uvoznica iz Mađarske, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih pedeset (50) mađarskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Mađarsku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih pedeset (50) mađarskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Standardna stopa PDV- a u Mađarskoj iznosi 27 %. Primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV-a ili izuzeća od PDV-a.

Snižene stope PDV-a iznose 18 % i primjenjuju se na mlijeko i pekarske proizvode, te 5 % na medicinsku opremu i opremu za zaštitu zdravlja, knjige, časopise i sl. ( Više informacija ).

Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi: (4,3 %) u 2020. godini;

Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi:  (5,6 %) u 2020. godini;

Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi: (4,0 %) u 2020. godini.

Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).

Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.

Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.

 Izvor:       www.europa.eu ;

World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Mađarskom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 258.054.909,47 292.180.543,55 276.092.390,09 197.765.503,67 271.532.435,18
UVOZ (KM) 679.068.533,87 721.366.193,88 752.545.920,93 655.782.446,63 811.219.498,20
OBIM (KM) 937.123.443,34 1.013.546.737,43 1.028.638.311,02 853.547.950,30 1.082.751.933,38
SALDO (KM) -421.013.624,40 -429.185.650,33 -476.453.530,84 -458.016.942,96 -539.687.063,02
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 38,00 40,50 36,69 30,16 33,47

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Mađarsku, u 2021.godini

Tarifni broj Naziv proizvoda Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Mađarsku, 2021.godina
2818 Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; … 16,62%
7214 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo kovan … 8,07%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … 7,56%
6403 Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase … 7,19%
8544 Izolovana zica … 6,74%
7314 Tkanine (uključujući beskrajne vrpce), rešetke, … 6,35%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila … 4,83%
6406 Dijelovi obuće … 4,28%
9406 Montažne zgrade 3,34%
7601 Aluminij u sirovim oblicima: … 3,07%
Ostali 31,95%

                               Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Mađarske, u 2021.godini        

Tarifni broj Naziv proizvoda Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Mađarske, 2021.godina
1001 Pšenica i suražica 8,80%
3004 Lijekovi 6,24%
7228 Šipke i profili od ostalih legiranih čelika; … 4,26%
1512 Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka … 3,81%
8517 Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi … 3,20%
3904 Polimeri vinil hlorida ili drugih halogeniranih … 3,02%
3002 Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za … 2,83%
2815 Natrijev hidroksid (kaustična soda); kalijev … 2,46%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila … 2,00%
8528 Monitori i projektori, koji ne sadrže televizijski … 1,91%
Ostali 64,49%

                 Izvor:       Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je potpisala Sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija sa Mađarskom.

( Više informacija na:  Pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Mađarske ).

Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

 1. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane.

(Vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine ).            

Izvor:       Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • World Bank (Open Data)
 • Ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih investicija (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.