Kretanje pojedinih akciznih roba na teritoriji Republike Hrvatske samo uz ELO potvrdu

U Republici Hrvatskoj su stupile na snagu izmjene i dopune Pravilnika o akcizama https://carina.gov.hr/pravilnik-o-trosarinama-4633/4633, a detaljna obrazloženja su dostupna na službenim stranicama Carinske uprave Republike Hrvatske. Prema tim pojašnjenjima, vidljivo je da prijevoznik koji namjerava izvršiti prijevoz pojedinih akciznih roba u/iz/kroz Republiku Hrvatsku (energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem ECMS sistema) mora prije otpočinjanja prijevoza imati potvrdu Carinske uprave – ELO, da su ispunjeni formalni uvjeti za kretanje kroz teritoriju R Hrvatske. Također, robu mora pratiti i ispis popunjenog obrasca sa dokazom o njegovom dostavljanju Carinskoj upravi – ELO, na [email protected] .

Pored uputstava i pojašnjenja, dostupni su i odgovarajući obrasci (O-PL ili O-NK), koji se također objavljeni na službenoj stranici Carinske uprave R Hrvatske i to:
– za energente i proizvode koje ne podliježu nadzoru putem ECMS sistema na linku https://carina.gov.hr/obavijest-pravnim-i-fizickim-osobama-koje-posluju-ili-cinjenicno-ili-pravno-raspolazu-s-energentima-i-proizvodima-koji-ne-podlijezu-nadzoru-putem-emcs-sustava/10375
– za duhanske sirovine na linku https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/obavijest-pravnim-i-fizickim-osobama-koje-posluju-ili-cinjenicno-ili-pravno-raspolazu-s-duhanskom-sirovinom/10369