Službeni naziv zemlje: Kanada
Položaj: sjever kontinenta „Sjeverna Amerika“
Glavni grad: Ottava
Službeni jezik: engleski,francuski
Političko uređenje: shodno Ustavu – monarhija sa parlamentarnim sistemom vlasti
Površina ukupno: 9.984.670 km²
Stanovništvo: 38.929.902 (2022.)
Valuta: kanadski dolar (CAD)

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 30.685.730,00 34.004.889,00 35.702.908,00 37.601.230,00 38.007.166,00 38.226.498,00 38.929.902,00
BND, PPP (USD) 877.363.047.705,32 1.336.628.963.349,76 1.570.419.104.485,27 1.851.430.732.710,42 1.780.949.928.557,57 2.015.126.526.867,38 2.250.747.321.316,32
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 28.590,00 39.310,00 43.990,00 49.240,00 46.860,00 52.720,00 57.820,00
BDP (USD) 744.773.415.931,59 1.617.343.367.486,26 1.556.508.816.217,14 1.743.725.183.672,52 1.647.598.402.302,68 2.001.486.745.423,92 2.139.840.023.673,81
BDP po glavi stanovnika (USD) 24.271,00 47.562,08 43.596,14 46.374,15 43.349,68 52.358,62 54.966,49
Godišnji rast BDP – a (%) 5,18 3,09 0,66 1,89 -5,07 5,01 3,40
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) 18.494.424.438,88 -58.162.670.440,45 -54.695.520.049,81 -34.032.332.330,54 -35.373.275.363,73 -5.448.166.897,98 -7.954.605.575,70
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % 2,48 -3,60 -3,51 -1,95 -2,15 -0,27 -0,37
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 44,21 29,17 31,85 32,35 29,68 30,91 33,72
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 38,56 31,04 34,31 33,82 31,92 30,96 33,54
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 2,72 1,78 1,13 1,95 0,72 3,40 6,80
SDI, neto priljev (USD) 68.303.350.856,08 29.714.744.325,47 59.986.208.237,07 48.942.300.762,25 30.384.551.083,29 64.727.018.504,18 53.705.241.568,43
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 5,50 1,50 1,50 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane

Sektor poljoprivrede
Industrijski sektor
Sektor usluga

Najznačajniji privredni sektori Kanade, 2019. godina

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Kanade, primjetno je da primarni sektor (u svom dijelu vezanom za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo) sudjeluje sa 1,70 % u spomenutoj vrijednosti.

Zainteresiranost za poljoprivredu – ratarstvo i uzgoj industrijskih kultura (pšenica, ječam, uljarice, duhan), zatim voćarstvo, kao i povrtlarstvo vidljiva je na primjeru Kanade. Ribarstvo (izlov ribe, kavezni uzgoj ribljih vrsta, zaštita pojedinih slatkovodnih i morskih vrsta), te šumarstvo (održavanje šuma, obnova i pošumljavanje terena, zaštita šumskih bogatstava, zaštita lovišta, zaštita pojedinih biljnih i životinjskih sorti i vrsti) značajke su primarnog sektora Kanade.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u dijelu industrijskih grana – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 24,08 % i predstavlja važan dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu Kanade.

Drvna industrija – u segmentu proizvodnje papira, energetika, ali i kemijska industrija, potom metalna industrija, te prehrambena industrija utječu na rast spomenutog sektora u Kanadi.

Shodno navedenom, razvoj sektora se temelji na proizvodnji, preradi, obradi, doradi, kao i na ponudi gotovih proizvoda, te poluproizvoda dobivenih iz sirovinske osnove Kanade, ali i uvoza potrebnih sirovina i poluproizvoda, repromaterijala, te dijelova sa ostalih tržišta, zainteresiranih da ponude vlastitu sirovinu za proizvodnu i prerađivačku industriju Kanade.

Tercijalni sektor sačinjavaju uslužne privredne grane. Svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 67,67 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Kanade, te se iz navedenog razloga smatra

najznačajnijim sektorom u kanadskom privrednom razvoju.

Trgovina, transport, financijske usluge, kao i osiguravajuća djelatnost, prednjače u tomu i potpomažu cjelokupnom rastu i razvoju Kanade, upravo kao što mu značajno doprinose i građevinarstvo – u domeni građevinskih usluga, te telekomunikacije.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Kanade na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 597,18 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Kanade navodimo slijedom: „27“ – mineralna goriva, ... (30,12 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (8,43 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (6,32 %), „71“ – prirodni ili kultivirani ... (3,99 %), „99“ – nerazvrstani proizvodi (3,63 %), „44“ – drvo i i proizvodi ... (3,31 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (2,89 %), „85“ – električne mašine i ... (2,47 %), „76“ – aluminij i proizvodi ... (2,37 %), te „31“ – gnojiva (2,30 %).
Ostale skupine proizvoda u izvozu Kanade na međunarodno tržište čine 34,17 % od ukupnog izvoza Kanade u prethodno spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Uvoz (vrijednost i struktura):Ukupan uvoz Kanade sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 567,83 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Kanade jesu „84“ – nuklearni reaktori, ... (14,13 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (13,90 %), „85“ – električne mašine i oprema ... (9,36. %), „27“ – mineralna goriva, ... (7,90 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (3,96 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (3,52 %), „71“ – prirodni i kultivisani ... (3,34 %), „90“ – optički, fotografski ... (2,55 %), „73“ – proizvodi od željeza ... (2,48 %), te „99“ – nerazvrstani proizvodi (2,32 %).
Ostale tarifne glave u uvozu Kanade čine 36,54 % od ukupnog uvoza Kanade sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Kanade u međunarodnim institucijama, asocijacijama i (ili) organizacijama moguće je učestvovanje Kanade u njihovom radu. Stoga iz okvira međunarodnih pravnih organizacijskih formi navodimo nekolicinu institucija, asocijacija i (ili) organizacija u kojima je ova zemlja član i to kako slijedi u nastavku teksta:

 • UN
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • NAFTA
 • OECD
 • OSCE
 • NATO
 • FAO
 • UNHCR
 • WHO
 • ILO
 • UNESCO
 • itd.

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (+1)

Internet domena:                             .ca

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 175 vanjskotrgovinskih partnera Kanade, na čijim tržištima je realiziran uvoz proizvoda iz Kanade, što je i uočljivo ukoliko promatramo cjelokupno svjetsko tržište.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 125 vanjskotrgovinskih partnera Kanade, sa čijih je tržišta registriran izvoz roba u Kanadu.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

Poresku strukuru u Kanadi čine porezi (GST) – federalnog i (PST) – provincijskog nivoa, a mogu se klasificirati u kategoriju poreza na promet.

„GST“ je u Kanadi poznat kao porez na dobra i usluge („goods and services tax“ – „GST“) i njegova stopa iznosi 5 %.

„PST“, odnosno porez na promet u kanadskim provincijama (ukupno deset provincija), u većini slučajeva iznosi 8 %.

Usklađivanje i harmonizacija poreske politike Kanade doveli su do uvođenja poreza „HST“ – „Harmonized Sales Tax“, tako da ovaj porez iznosi 13 % u većini kanadskih provincija, iako stopa spomenutog poreza varira shodno provinciji nastanka poreske obaveze.

Carine u Kanadi

Carinske stope Kanade po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda, iznose:

 • „Svi proizvodi“ (3,26 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,56 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (2,47 %)

Slijedom navedenog obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Kanade. Takvi zahtjevi proizlaze iz važeće zakonodavne legislative zemlje – formulirane u zakonsku regulativu tržišta. Ispunjavanje zahtjeva dovodi do regulacije funkcioniranja tržištog prostora kroz sprovođenje carinskih postupaka i primjenu carinskih procedura važećih na datom tržištu.

Istodobno je neophodno obratiti pažnju na propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Kanade.

Zahtjev tržišta

Uvođenjem i primjenom standarda, koji su praćeni regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative u procesu pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda – npr. certifikacija, standardizacija, brendiranje, … osigurava se i tehnička sigurnost proizvoda na tržištu.

Ipak, kao i mnogo koje drugo tržište, Kanada ima određena ograničenja i zabrane vezane za uvoz i (ili) izvoz roba i (ili) usluga.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Sporazumi:

Informaciju o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Kanade, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata – potpisanih, ratificiranih i (ili) onih u postupku (pregovaranja, usklađivanja, ugovaranja, potpisivanja, ratificiranja, objavljivanja u službenim glasilima potpisnica) između Bosne i Hercegovine i Kanade, možete potražiti na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

U svrhu pridobivanja i (ili) formiranja detaljnije informacije, tekstove bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kanade pogledajte na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

S ciljem boljeg razumjevanja pravnog okvira za suradnju između Bosne i Hercegovine i Kanade, neophodno je u tumačenje spomenutog okvira uključiti odredbe sporazuma i ostalih pravnih akata iz domeni bilateralnih i multilateralnih odnosa, kako Bosne i Hercegovine, tako i Kanade.

 

 

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Kanadom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)5.830.450,757.890.442,0511.995.156,6914.617.739,67882.431,56
UVOZ (KM)11.211.558,3211.320.188,6612.700.880,1018.988.611,363.205.118,12
OBIM (KM)17.042.009,0719.210.630,7124.696.036,7933.606.351,034.087.549,68
SALDO (KM)-5.381.107,57-3.429.746,61-705.723,41-4.370.871,69-2.322.686,56
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)52,0069,7094,4476,9827,53

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Kanadu, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
2804Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali:50,01%
8207Izmjenljivi alat za rucne alatke, sa ili bez mehan28,73%
1201Soja u zrnu, uključujući i lomljenu ili drobljenu6,72%
9404Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (npr madraci, jorgani, perine, jastuci i jas2,41%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj2,36%
0901Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kahvine ljuske i opne, zamjene kahve što s1,92%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:1,02%
3605Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar.broja 0,88%
4418Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi za građevinarstvo, uključujući celularne ploče od d0,75%
3301Etericna ulja (bez terpena ili sa terpenima), uklj0,66%
Ostali4,54%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Kanade, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
0713Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno:24,40%
8479Mašine i mehanički uređaji sa vlastitom (posebnom) funkcijom koje nisu spomenute niti uključene na13,05%
7228Šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla od legiranih ili nelegiranih č12,43%
8703Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari12,12%
8531Električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju (npr zvona, sirene, pokazne (indikacijsk4,92%
8471Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bi3,93%
8462Masine alatke (ukljucujuci prese) za obradu metala3,74%
8701Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709):3,20%
9905Lična imovina fiz.lica koje prenosi svoje uobič.preb.1,99%
8517Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi1,54%
Ostali18,68%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 1. Svjetska banka
 2. Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 3. Ambasada Kanade
 4. Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 5. Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07