Službeni naziv zemlje:           Južnoafrička Republika
Položaj:                                  jug kontinenta „Afrika“
Glavni grad:                            Pretorija
Službeni jezik:                        engleski
Političko uređenje:                 republika – parlamentarni sistem vlasti
Ukupna površina:                   1.219.912 km2
Stanovništvo:                         59.893.885 (Podatak iz 2022. godine)
Valuta:                                    rand (ZAR)

Aktuelni ekonomski pokazatelji (2000- 2022):

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 46.813.266,00 51.784.921,00 55.876.504,00 58.087.055,00 58.801.927,00 59.392.255,00 59.893.885,00
BND, PPP (USD) 373.741.836.844,98 648.506.796.343,60 741.514.470.950,21 817.853.918.727,21 782.536.596.459,87 855.713.439.394,30 932.815.214.680,10
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 7.980,00 12.520,00 13.270,00 14.080,00 13.310,00 14.410,00 15.570,00
BDP (USD) 151.752.749.926,33 417.363.825.016,29 346.709.790.458,56 388.531.226.582,35 337.619.569.570,51 419.015.636.064,71 405.869.718.462,34
BDP po glavi stanovnika (USD) 3.241,66 8.059,56 6.204,93 6.688,77 5.741,64 7.055,06 6.776,48
Godišnji rast BDP – a (%) 4,20 3,04 1,32 0,30 -6,34 4,91 2,04
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -190.556.634,77 -5.421.631.418,06 -14.944.186.632,13 -10.036.956.877,91 6.787.840.542,06 15.568.709.506,94 -1.788.749.961,36
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -0,13 -1,30 -4,31 -2,58 2,01 3,72 -0,44
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 24,40 25,78 27,71 27,30 27,60 31,19 33,44
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 21,82 24,62 29,01 26,76 23,20 25,02 31,46
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 5,34 4,09 4,54 4,12 3,21 4,61 7,04
SDI, neto priljev (USD) 968.831.355,96 3.693.271.715,48 1.521.139.945,31 5.116.098.443,49 3.153.552.569,39 40.658.789.144,94 9.194.808.415,59
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 45,00 46,00 40,00 .. .. ..

Najznačajnije industrijske grane 2022.

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Sektor industrije i građevinarstva
Sektor usluga

Najznačajniji privredni sektori Južnoafričke Republike, 2022. godina

Shodno informaciji o dodanoj vrijednosti pojedinih sektora, u strukturi bruto domaćeg proizvoda Južnoafričke Republike, primjetno je da primarni sektor (u dijelu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva) sudjeluje sa 2,57 % u spomenutoj vrijednosti.

Poljoprivreda je glavna grana navedenog sektora. U njenom je razvoju naglasak stavljen na ratarstvo – uzgoj poljoprivrednih (npr. kukuruz, pšenica) i industrijskih (npr. šećerna trska) kultura, kao i na voćarstvo, te na povrtlarstvo.

Značajna pažnja poklanja se stočarstvu (npr. uzgoj stoke – „krupnog zuba“, „sitnog zuba“), kao i stvaranju povoljnijeg ambijenta za peradarstvo.

Dodana vrijednost sekundarnog sektora (u segmentu industrije – uključujući i građevinarstvo) u bruto domaćem proizvodu iznosi 24,44 %. Dobrim dijelom ga čine rudarstvo, kao i srodne industrijske grane – poput kemijske industrije, zatim metalne industrije, mašinske industrije, pa i auto – industrije.

Tekstilna industrija, ali i prehrambena, polako pronalaze svoje mjesto u razvoju navedenog sektora.

Remont plovila (npr. brodovi, brodice), odnosno popravak njihovih konstrukcija i kompletnih struktura, jedna je od značajnijih karika ovog sektora u Južnoafričkoj Republici sa implikacijama na njegov rast.

Tercijalni sektor obuhvata uslužne privredne grane i svojom dodanom vrijednošću sudjeluje sa 62,61 % u strukturi bruto domaćeg proizvoda Južnoafrićke Republike, kreirajući time najznačajniji dio u ukupnoj dodanoj vrijednosti u bruto domaćem proizvodu navedene zemlje. Transport, komunikacije, trgovina, turizam, kao i otvaranje građevinskih radova, pored financijskih usluga, te osiguravajuće djelatnosti, osnova su tercijalnog sektora Južnoafričke Republike.

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura/ 2022.

0

Ukupan izvoz Južnoafričke Republike na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 123,61 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Južnoafričke Republike navodimo slijedom: „71“ – prirodni ili kultivisani, ... (21,75 %), „27“ – mineralna goriva, ... (13,79 %), „26“ – rude, kamen ... (13,18 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (9,04 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (5,38 %), „72“ – željezo i čelik (5,37 %), „08“ – jestivo voće i ... (3,60 %), „76“ – aluminij i proizvodi ... (1,62 %), „85“ – električne mašine i ... (1,53 %), te „28“ – anorganske kemikalije, ... (1,52 %).
U izvozu Južnoafričke Republike u 2022. godini, ostale skupine proizvoda čine 23,22 % od njenog ukupnog izvoza na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura/ 2022.

0

Ukupan uvoz Južnoafričke Republike sa svjetskog tržišta u 2022. godini iznosio je 111,89 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Južnoafričke Republike jesu „27“ – mineralna goriva, ... (22,77 %), „84“ – nuklearni reaktori, ... (11,20 %), „85“ – električne mašine, ... (9,35 %), „87“ – vozila osim željezničkih ... (7,53 %), „99“ – nerazvrstani proizvodi (6,70 %), „39“ – plastika i proizvodi ... (2,88 %), „30“ – farmaceutski proizvodi (2,27 %), „90“ – optički, fotografski ... (2,05 %), „38“ – mješoviti kemijski proizvodi (2,00 %), te „28“ – anorganske kemikalije, ... (1,82 %).
U uvozu Južnoafričke Republike, ostale tarifne glave čine 31,43 % od ukupnog uvoza ove zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Slijedom članstva Južnoafričke Republike u međunarodnim institucijama, asocijacijama, te organizacijama, spomenuta zemlja učestvuje u njihovom radu. Stoga iz okvira navedenih pravnih formi u kojima je ova zemlja član (institucija, asocijacija, organizacija) navodimo nekolicinu:

 • UN
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • OECD
 • ILO
 • IFAD
 • IFC
 • ISO
 • WHO
 • UNHCR
 • UNESCO
 • WCO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):         00 (27)

Internet domena:                               .za

Glavni izvozni partneri / 2022. / %

U prvih 175 vanjskotrgovinskih partnera Južnoafričke Republike, na čijim je tržištima realiziran uvoz iz Južnoafričke Republike, nalazi se i Bosna i Hercegovina.

Glavni uvozni partneri / 2022. / %

U prvih 125 vanjskotrgovinskih partnera Južnoafričke Republike, sa čijih je tržišta registriran izvoz u ovu zemlju, nalazi se i Bosna i Hercegovina.

Izvor:       Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) u Južnoafričkoj Republici iznosi 16 % i primjenjuje se na skoro sve proizvode i (ili) usluge – osim onih koji nisu predmet oporezivanja navedenim porezom ili se, jednostavno, oporezuju po nižim stopama spomenutog poreza.

Carine u Južnoafričkoj Republici

Carinske stope Južnoafričke Republike po MFN režimu u 2020. godini, za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda, iznose:

 • „Svi proizvodi“ (7,82 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (6,12 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (8,43 %)

Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije. Spomenuta dokumentacija je potrebna u svrhu provođenja carinskog postupka na određenom carinskom prostoru.

Pod dodatnom dokumentacijom za izvoz navodimo uvoznu dozvolu, certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda i (ili) usluga … veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno sva ostala dokumentacija tražena od nadležnih institucija, organa i tijela Južnoafričke Republike.

Pored prethodno navedenog, obavezno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i organa Južnoafričke Republike. Zahtjevi moraju biti usklađeni sa važećom zakonodavnom legislativom zemlje, čime se reguliraju carinski postupci i procedure na određenom tržištu.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se uvođenjem i primjenom standarda – praćenim regulativom o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda, te implementacijom navedene regulative kroz proces pripreme, proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište, uz prethodno izvršenu certifikaciju.

Također je neophodno obratiti pažnju na važeće propise u oblasti marketinga, oglašavanja i promocije proizvoda i (ili) usluga na tržištu Južnoafričke Republike.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Južnoafričkom Republikom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine , . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine , . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

SPORAZUMI

Informaciju o bilateralnoj i multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Južnoafričke Republike, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata – potpisanih, ratificiranih i (ili) onih u postupku (pregovaranja, usklađivanja, ugovaranja, potpisivanja, ratificiranja, objavljivanja u službenim glasilima potpisnica) između Bosne i Hercegovine i Južnoafričke Republike, potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

U svrhu pridobivanja i (ili) formiranja detaljnije informacije o diplomatskim odnosima između dviju država, tekstove bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Južnoafričke Republike pogledajte na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Radi boljeg razumjevanja pravnog okvira za suradnju između Bosne i Hercegovine i Južnoafričke Republike uvažite i odredbe sporazuma i ostalih pravnih akata iz domeni bilateralnih i multilateralnih odnosa, kako Bosne i Hercegovine, tako i Južnoafričke Republike.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Južnoafričke Republike
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25