Javni poziv za upis kandidata na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH), kao nositelj Konzorcija, na osnovu Ugovora o obavljanju poslova stručnog osposobljavanja upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom drumskom prevozu, broj: 11-13-1-1765-25/22 od 15.3.2023. godine, potpisanog između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Konzorcija, raspisuje JAVNI POZIV za upis kandidata na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu.

Nastava će biti održana u oktobru/novembru/decembru 2023. godine na lokaciji za koju prilikom zaključenja prijavnog procesa bude iskazano najveće interesovanje vozača. Predavanja se održavaju petkom i vikendima. Prijavljeni kandidati biće blagovremeno obaviješteni o tačnom terminu i lokaciji održavanja nastave.

Obuka se realizira u skladu sa nastavnim planovima i programima početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja koji čine tematske jedinice određene Pravilnikom o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača (“Službeni glasnik BiH”, broj: 77/14, 65/18).
Kandidati koji pohađaju program početnog stručnog osposobljavanja imaju obavezu polagati pismeni ispit. Potvrda o početnoj stručnoj osposobljenosti vozača izdaje se nakon uspješno položenog pismenog ispita i nije prenosiva na drugo lice. Kandidatima koji pohađaju program periodičnog stručnog osposobljavanja izdaje se potvrda o stručnoj osposobljenosti nakon odslušane nastave.

Posjedovanje Potvrde o stručnoj osposobljenosti vozača jedan je od uvjeta za stjecanje kvalifikacijske kartice vozača. Na osnovu Člana 34. Pravilnika o uvjetima za izdavanje licence i kvalifikacijske kartice vozača (“Službeni glasnik BiH”, broj: 77/14, 65/18), obaveze stjecanja početne stručne osposobljenosti vozača i polaganja ispita oslobođeni su vozači koji posjedujuju:
• vozačku dozvolu kategorija D1, D1+E, D ili D+E ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao identična, izdatu najkasnije do 10. septembra 2008. godine;
• vozačku dozvolu kategorija C1, C1+E, C ili C+E ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao identična, izdatu najkasnije do 10. septembra 2009. godine.

Prijava učešća na programe početnog i periodičnog stručnog osposobljavanja vozača vrši se:
• dostavljanjem popunjene prijave i prateće dokumentacije (navedeno u prijavi) na e-mail adresu [email protected]
• uplatom kotizacije u iznosu od 345,00 KM + PDV za početno, odnosno 194,00 KM + PDV za periodično stručno osposobljavanje

Nakon izvršene prijave kandidate će kontaktirati voditelj škole ispred Konzorcija, sa informacijom o načinu uplate kotizacije.

Cijena je određena Cjenovnikom stručnog osposobljavanja i ispita upravitelja prijevoza i vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, koji je donijelo Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 8/12).

Za više informacija o programima stručnog osposobljavanja vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, zainteresirani kandidati mogu poslati upit na e-mail adresu [email protected] ili pozvati broj telefona 033/566-204 i 033/566-200.

Prijava