Javni poziv za prijavljivanje kandidata za obavljanje funkcija u organima Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH za mandatni period 01.07.2022.-30.06.2026. godine

Na osnovu člana 28. Odluke o raspisivanju redovnih izbora za zastupnike u  Skupštini i organe Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH za mandatni period 01.07.2022.-30.06.2026. godine, broj 01-1-01-1-1250-5/21 od 16.12.2021. godine, Komisija za provođenje izbora za zastupnike u Skupštini i raspisivanje javnog poziva za organe VTK/STK BiH za mandatni period 01.07.2022.-30.06.2026. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

ZA OBAVLJANJE FUNKCIJA U ORGANIMA VANJSKOTRGOVINSKE/SPOLJNOTRGOVINSKE KOMORE         

BOSNE I HERCEGOVINE

ZA MANDATNI PERIOD 01.07.2022. – 30.06.2026. GODINE

Raspisuje se javni poziv za prijavljivanje kandidata za obavljanje funkcija u organima Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH (u daljem tekstu: Komora) za mandatni period 01.07.2022.-30.06.2026. godine, koje bira Skupština Komore, i to za: Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednika i dva potpredsjednika Komore.

 1. Upravni odbor Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
  • Upravni odbor broji devet članova.
  • Šest članova Upravnog odbora bira se iz reda uspješnih privrednika, preduzetnika i naučno-istraživačkih radnika iz oblasti privrede i iz profesionalnog sastava privrednih komora.
  • Od šest članova Upravnog odbora iz prethodne tačke, po dva člana biraju se iz svakog konstitutivnog naroda i to četiri člana sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine, a dva člana sa prostora Republike Srpske.
  • Tri člana Upravnog odbora su po funkciji predsjednik i dva potpredsjednika Komore.
 2. Nadzorni odbor Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

2.1. Nadzorni odbor broji tri člana.

2.2. Članovi Nadzornog odbora biraju se iz reda stručnjaka iz oblasti ekonomskih i pravnih nauka uz zastupljenost konstitutivnih naroda.

 1. Predsjednik i dva potpredsjednika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine
  • Predsjednik i dva potpredsjednika Komore biraju se po principu zastupljenosti konstitutivnih naroda, sa izmjenljivošću mandata na funkciji predsjednika svakih 16 (šesnaest) mjeseci, na način utvrđen odlukom o izboru.
  • Skupština može odlukom o izboru utvrditi da izabrani predsjednik i potpredsjednici svoju funkciju obavljaju na volonterskoj osnovi.
  • Predsjednik i potpredsjednici biraju se iz reda uspješnih privrednika, sa odgovarajućom stručnom spremom, sa znanjem najmanje jednog svjetskog jezika, odgovarajućim iskustvom i znanjem za poslove koji se obavljaju u Komori.
 2. Organe Komore bira Skupština na prijedlog Komisije za izbore i imenovanja Skupštine Komore, tajnim glasanjem.
 3. Pravo predlaganja kandidata za izbor organa Komore imaju članovi Komore.

Svaki prijedlog mora biti obrazložen u pisanoj formi, sadržavati biografiju kandidata, dokaze o ispunjavanju formalnih uslova iz ovog Javnog poziva i saglasnost kandidata za obavljanje funkcije za koju se predlaže.

 1. Kandidati koji se predlažu za obavljanje funkcije pod tačkom 3., odnosno za obavljanje funkcije predsjednika i dva potpredsjednika, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uslova iz tačke 3.3. ovog Javnog poziva uz prijavu trebaju dostaviti i izjavu na koji bi način obavljali ovu funkciju u periodu od četiri godine (profesionalno ili volonterski).
 2. Prijedlozi za sve funkcije iz ovog Javnog poziva dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Javni poziv“ Komisiji za izbore i imenovanja Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine neposredno na protokol ili putem pošte, na adresu: ulica Branislava Đurđeva broj 10, 71 000 Sarajevo.
 3. Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.